Usnesení 85. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 27.04.2021

2432.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 89/2021 - 94/2021.

2433.

Rada města bere na vědomí roční plán interního auditu na rok 2021.

2434.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, za rok 2020.

2435.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341, k podání žádosti o dotaci ve výzvě Letní kempy 2021, č.j.: MSMT - 8385/2021-1, ve výši 300.000,- Kč.

2436.

Rada města bere na vědomí zápis č. 15 z Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 18.3.2021.

2437.

Rada města bere na vědomí rezignaci paní Kateřiny Macháčkové na členku Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ke dni 16.3.2021.

2438.

Rada města schvaluje Pravidla pro vydávání měsíčního zpravodaje města Jeseníku.

2439.

Rada města bere na vědomí zprávu o rozšíření prodeje v TIC Jeseník.

2440.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník k 31.12.2020

2441.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, IČ: 00852163, použití prostředků investičního fondu ve výši 80.000 Kč  na nákup zabezpečovacího komunikačního zařízení "pacient - sestra" do prostor nové sociální služby domov se zvláštním režimem.

2442.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, IČ: 00852163, k použití prostředků rezervního fondu v maximální výši 127.000 Kč, za účelem nákupu vybavení do prostor nové sociální služby domov se zvláštním režimem.

2443.

Rada města  vypovídá Smlouvu o nájmu č. smlouva  č. MJ-SML/0091/2012, jejímž předmětem je nájem hotelu Slovan, která byla uzavřena dne 10.05.2012 se se společnými nájemci 1) společností Alteris s.r.o., IČ 27862313, se sídlem Na Stezce 1330/3, 10000 Praha 10 - Vršovice, a 2) občanským sdružením Občanské sdružení Pop  Balet, IČ 70804818, se sídlem 10600 Praha 10, Zvonková 3048/2. Smlouvu pronajímatel vypovídá v souladu s jejím článkem IV. bez udání důvodu s tříletou výpovědní lhůtou.

2444.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 09632409, jako vypůjčitelem, kterou bude ujednáno bezplatné užívání části pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2403/3 v k.ú. Česká Ves, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů.

2445.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 09632409, jako vypůjčitelem, kterou bude ujednáno bezplatné užívání části pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2403/3 v k.ú. Česká Ves, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik.

2446.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Z. Š., jako zástupcem vlastníků domu č.p. 99, ul. Lipovská, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 28 m2 z pozemkové parcely č. 223/1 a části pozemku o výměře 24 m2 z pozemkové parcely č, 2459, obě v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

2447.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 30 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část 9 m2 jako zastavěnou plochu a část 21 m2 za účelem zahrady.

2448.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout části pozemku o výměře 21,5 m2 a o výměře 43 m2 z pozemkové parcely č. 579/3 v k.ú. Jeseník, k podnikatelským účelům na základě žádosti spoluvlastníků drobné stavby, která se na předmětném pozemku nachází.

2449.

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku o výměře 2 m2 z pozemkové parcely č. 1749/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Jeseník, České poště, s. p. IČO 47114983, za účelem umístění poštovní schránky, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2450.

Rada města revokuje část svého usnesení č. 2365, přijatého na 80. zasedání Rady města Jeseník ze dne 15. 03. 2021, kterým schválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a to konkrétně tuto část textu usnesení: „Š. S., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021.“

2451.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. MJ-SML/0350/2019 o nájmu bytu uzavřené dne 27. 05. 2019 s paní S. Š. jako nájemcem (byt č. 7 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku), jehož předmětem je prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 12 měsíců, tj. do 30. 04. 2022.

2452.

Rada města neschvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 8 v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku s manželi L. a R. O. dohodou ke dni 30. 04. 2021.

2453.

Rada města schvaluje zveřejnění pronájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1 (cca 64 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určeného pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, vyjma bodu 4.1.2 těchto pravidel, nájemné bude sjednáno ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez předchozí povinnosti úhrady peněžní jistoty.

2454.

Rada města bere na vědomí zápis z 16. zasedání dopravní komise, konaného dne 17.3.2021.

2455.

Rada města schvaluje předložený koncept projektové dokumentace záměru „Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., Jeseník“.

2456.

Rada města souhlasí s vyhrazením parkovacího pásu na parkovišti OC Alkron v Jeseníku pouze pro potřeby vozidel městské policie, po dobu umístění služebny v obchodním centru.

2457.

Rada města nesouhlasí s umístěním malých zpomalovacích polštářů (20 km/h) na ulici Otakara Březiny v Jeseníku z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

2458.

Rada města souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P na ulici U Kasáren v Jeseníku na dobu 2 let.

2459.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout kancelářský prostor č. 410 o výměře 19,42 m2 ve 4. NP  a sklad č. 352 o výměře 12,74 m2 ve 3. NP  nacházející se v budově stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočce v Olomouci, IČ: 72496991. Pronájem je na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 21. 7. 2021 (tj. po dobu platnosti Smlouvy o nájmu č. MJ-SML/0479/2019)  za nájemné dle Znaleckého posudku číslo 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. Prostějov, tj. kancelářský prostor 990,-Kč/m2/rok a  sklad 495,- Kč/m2 /rok s tím, že z celkové ceny nájemného bude poskytnuta sleva ve výši 5 % .   

2460.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, a to konkrétně  kancelářské prostory č. 564-567 o celkové výměře 94,69 m2 a ostatní podružné prostory č. 523 a 525A o celkové výměře 26,80 m2  nacházející se v 5.NP budovy stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10, a garážové stání č. 1 v garáži stojící na pozemku parc. č. 760/6 k.ú. Jeseník, vše na dobu určitou od 22. 7. 2021 do 21. 7. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248 za nájemné stanovené dle Znaleckého posudku číslo 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. v Prostějově,  tj. kancelářské prostory v 5. NP 990,00 Kč/m2/rok, ostatní podružné prostory v 5.NP 495,00 Kč/m2/rok a  garážové stání 9.600,00 Kč/rok.

2461.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parkovací místo č. 10 nacházející se na pozemku parc. č. 770/2 k.ú. Jeseník (za budovou „IPOS“ na ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník) za nájemné 1.200 Kč bez DPH/rok na dobu určitou do 21. 7. 2023 Krajské hygienické stanici Olomouc, územní pracoviště Jeseník, IČ: 71009248.

2462.

Rada města ruší s účinností od 01.07.2021 jedno funkční místo obsluhy kotelny v Oddělení vnitřní správy.

2463.

Rada města zřizuje s účinností  od 01.07.2021 jedno funkční místo v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně právní ochrany dětí,  a to na dobu neurčitou.

2464.

Rada města stanovuje rozsah úředních hodin Městského úřadu Jeseník na pondělí a středu 8 - 12 , 13 - 17 a  úterý a čtvrtek 8 - 12, 13 - 14  s účinností od 1.5.2021.