Usnesení 86. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 10.05.2021

2465.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 95/2021 - 100/2021.

2466.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník,  IČ: 75029430, za účetní období roku 2020.

2467.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251, za účetní období roku 2020.

2468.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník, IČ: 62353080, za účetní období roku 2020.

2469.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877, za účetní období roku 2020.

2470.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921, za účetní období roku 2020.

2471.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, IČ: 60341742, za účetní období roku 2020.

2472.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341, za účetní období roku 2020.

2473.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, za účetní období roku 2020.

2474.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, IČ: 00852163, za účetní období roku 2020.

2475.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - televizoru Samsung v hodnotě 3.500,- Kč, od dárce A. L., Jeseník.

2476.

Rada města schvaluje úhrady za poskytování ubytování a stravy v Centru sociálních služeb Jeseník pro službu domov se zvláštním režimem s účinností od 17.5.2021.

2477.

Rada města stanovuje odměnu řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník dle směrnice č. 6/2019 Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník v souvislosti s řešením epidemie COVID 19.

2478.

Rada města bere na vědomí informace o provozu systému odpadového hospodářství na území města.

2479.

Rada města rozhoduje, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vedení VN a trafostanice pro multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“, o výběru dodavatele ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o., IČO: 26848007, se sídlem na adrese č.p. 180, 739 47 Lhotka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

2480.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Vedení VN a trafostanice pro multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“ se zhotovitelem společností ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o., IČO: 26848007, se sídlem na adrese č.p. 180, 739 47 Lhotka.

2481.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi navrženou Oddělením investic.

2482.

Rada města rozhoduje, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetické úspory bytového domu na ulici U Kasáren Jeseník - blok A a B“, o výběru dodavatele BOBISTAV, s.r.o., IČO: 25892363, se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

2483.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Energetické úspory bytového domu na ulici U Kasáren Jeseník - blok A a B“ se zhotovitelem společností BOBISTAV, s.r.o., IČO: 25892363, se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4.

2484.

Rada města v souladu s odd. B odst. 5.11 písm. a) Směrnice rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek doporučuje Mateřské škole Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvkové organizaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kuchyně  a přilehlých prostorů budovy mateřské školy” rozhodnout o výběru dodavatele EnergyTop Petřík s.r.o., IČO: 067 25 899, se sídlem na adrese kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc.

2485.

Rada města v souladu s odd. B odst. 5.11 písm. a) Směrnice rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek doporučuje Mateřské škole Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvkové organizaci uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kuchyně  a přilehlých prostorů budovy mateřské školy”, s dodavatelem EnergyTop Petřík s.r.o., IČO: 067 25 899, se sídlem na adrese kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc.

2486.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 150 m2 z pozemkové parcely č. 1101/1 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady.

2487.

Rada města odstupuje od Smlouvy o nájmu pozemku č. 1033 (MJ-SML/0011/2012) včetně dodatku č. 1, kterou byl sjednán nájem části pozemku o výměře 240 m2 z pozemkové parcely č. 665 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, uzavřenou dne 26.1.2012 s panem V. F. jako nájemcem.

2488.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0319/2021), a to uložení a provozování přeložky NNk realizované v rámci stavby „Jeseník - nám. Svobody, d. 883/12, přeložka NNk" v pozemku města parc. č. 2438 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

2489.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0323/2021), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu realizované v rámci stavby „Novostavba haly Agrishop-cz na parc. č. 1313/120 v k.ú. Bukovice u Jeseníka" v pozemcích města parc. č. 1313/149 a 1313/5, oba v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch pana Marka Hanáka, sídlo Boženy Němcové 566/7, 79001 Jeseník, IČ: 73099805.

2490.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0322/2021), a to uložení podzemního vedení sítě elektronických komunikací - optické kabely v pozemku města parc. č. 2434/48 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Web4Soft Internet s.r.o., zastoupenou na základě plné moci panem Petrem Muzikantem, Váchalova 1388/1, 79001 Jeseník, IČ: 74817302.

2491.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0326/2021), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích města parc. č. 3143 a parc. č. 2493/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch manželů P. a M. M., Rajhrad.

2492.

Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice rady města č. 3/2019 (Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku) u všech nově uzavíraných smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které budou uzavřeny mezi městem Jeseník jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti. Udělením této výjimky se upouští od požadavku na složení peněžní částky, která slouží k zajištění závazku budoucího povinného uzavřít následně s městem Jeseník smlouvu o zřízení služebnosti, na účet města (Čl. 2, bod 2. Směrnice).

2493.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0320/2021), a to uložení plynovodních přípojek včetně rekonstrukce STL plynovodu v pozemcích města parc. č. 2229/13, parc. č. 2231/31, parc. č. 2271/1, parc. č. 2277/2, parc. č. 2289/2, parc. č. 2291/2, parc. č. 2291/21, parc. č. 2509/1, parc. č. 2509/8 a parc. č. 2509/9, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

2494.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 46,92 m2 s příslušenstvím, který se nachází v 1. N.P. bytového domu č.p. 6/1271 na ulici Křižkovského v Jeseníku, mezi pronajímateli Městem Jeseník  a Bytovým družstvem Jeseník, IČ 25941623 a nájemci manželi M. a G. Ž.,  Jeseník.

2495.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 o velikosti 35,55 m2 s příslušenstvím, který se nachází ve 4. N.P. bytového domu č.p. 8/1270 na ulici Křižkovského v Jeseníku, mezi pronajímateli Městem Jeseník a Bytovým družstvem Jeseník, IČ 25941623 a nájemkyní paní J. V., Plumlov.

2496.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 16 m2 z pozemkové parcely č. 2437/1 na nám. Svobody v k. ú. Jeseník, paní Michaele Skoupilové, IČ 09652981 jako nájemci, za účelem umístění restaurační předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s nájemným ve výši 1 Kč/m2/den.

2497.

Rada města souhlasí s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní komunikaci města na parc. č. 1313/5 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, pro potřeby autoškol s podmínkou uzavření dohody o užívání komunikace pro tyto účely.

2498.

Rada města nevyhovuje žádosti pana J. P., Jeseník o pronájem pozemku p.č. 1313/125 a části pozemku p.č. 1313/5, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

2499.

Rada města ukládá odboru tajemníka přípravu veřejné zakázky na pořízení mobilního rozhlasu v rozsahu: komunikace s občany (zprávy, emaily, SMS apod.) a podněty a závady.

2500.

Rada města jmenuje členkou Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování paní Marcelu Chudárkovou s účinností ke dni 11.5.2021.