Usnesení 87. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 24.05.2021

2501.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2021 - 109/2021.

2502.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první čtvrtletí r. 2021.

2503.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 31. 3. 2021 na základě přiložených výkazů.

2504.

Rada města ukládá Odboru finančnímu, aby požádal Krajský úřad Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

2505.

Rada města bere na vědomí zápis  č. 8 z jednání Dotační komise dne 13.5.2021.

2506.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je pan Filip Řeha, bytem Masarykovo nám. 56, 790 01 Jeseník, ve výši 10.000,- Kč na reprezentační podporu v cyklistice.

2507.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Roman Janků Management s.r.o., IČ: 03639941, se sídlem V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, ve výši 20.000,- Kč na Klášterní hudební slavnosti.

2508.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Českobratrská církev evangelická, IČ: 45237972, se sídlem Bezručova 41, 790 01 Jeseník, ve výši 18.000,- Kč na Adventní koncerty v evangelickém kostele Jeseník 2021.

2509.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci,  kterým je Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., IČ: 64095410, se sídlem Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník, ve výši 40.000,- Kč na T-expedici Jeseníky, 2021.

2510.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci,  kterým je Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., IČ: 64095410, se sídlem Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník, ve výši 20.000,- Kč na XXI. Svatováclavské setkání v Jeseníku.

2511.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci,  kterým je pan Dobiáš Libor, bytem Čechova 1246, 790 01 Jeseník, ve výši 25.000,- Kč na 40 let otevření klubu Katovna veřejnosti.

2512.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci,  kterým jsou Tlapky pro radost, z. s.,  IČ: 05516170, se sídlem Písečná 72, 790 82 Písečná, ve výši 15.000,- Kč na „Ve dvou po Jeseníkách“.

2513.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci,  kterým je Klub Vodáků z. s.,  IČ: 27005020, se sídlem Alšova 267/4, 790 01 Jeseník, ve výši 18.000,- Kč na Vodácké putovní tábory Sázava.

2514.

Rada města schvaluje zřízené  organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217,  Jeseník, IČ: 75029251,  použití prostředků investičního fondu v maximální výši  240.000,- Kč, za účelem financování akce „Rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostorů budovy mateřské školy“.

2515.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k přijetí věcného daru - knih v celkové ceně 2.620,- Kč, a to od čtenářů v hodnotě 2.020,- Kč a  dále od  autorů KM v hodnotě 300,- Kč, UR v hodnotě 100,- Kč, ŠO v hodnotě 200,- Kč.

2516.

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 51 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro činnost JSDH Jeseník, za účelem pořízení dýchací techniky, včetně příslušenství.

2517.

Rada města bere na vědomí zápis z 15. jednání Komise pro rozvoj města, konaného dne 29.4.2021.

2518.

Rada města schvaluje Plán činností Komise pro rozvoj města.

2519.

Rada města souhlasí se zahrnutím požadavku na vymezení nových ploch pro podnikání a plochy pro individuální bydlení do připravovaných změn Územního plánu města Jeseník.

2520.

Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 20.000 Kč na provoz turistického informačního centra na rok 2021 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

2521.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „DDB Dukelská, Vrchlického - administrace předběžné tržní konzultace a výběru partnera“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2522.

Rada města schvaluje ceny vstupného a provozní dobu letního koupaliště Jeseník pro sezónu roku 2021; ceny vstupného zůstávají stejné jako v roce 2020, tj. základní celodenní vstupné pro dospělé osoby =110 Kč; celodenní vstupné pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110 cm do 15 let a ZTP, ZTP/P = 70 Kč;  půldenní vstupné pro dospělé osoby =60 Kč; půldenní vstupné pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110 cm do 15 let a ZTP, ZTP/P = 40 Kč.  Vstup zdarma pro děti do 110 cm výšky a doprovod ZTP/P. Rodinné celodenní vstupné = 250 Kč (2 dospělí+ 1 dítě); 270 Kč (2 dospělí+ 2 děti); 290 Kč (2 dospělí+ 3 děti). Jednou za sezónu bude pro všechny děti a studenty vstup „za vysvědčení“ zdarma; den bude stanoven dle počasí.  Pro skupinová soustředění spojená s pronájmem Městské sportovní haly činí nově vstupné 20 Kč pro jednu osobu. Provozní doba letního koupaliště: od 1.6.2021 do 15.9.2021, otevřeno dle počasí.

2523.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. MJ-SML/0479/2019 uzavřené dne 19. 7. 2019 s Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Olomouci, IČ: 72496991 jako nájemcem. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu nájmu  o kancelář č. 410 o výměře 19,42 m2 ve 4. NP  a sklad č. 352 o výměře 12,74 m2 ve 3. NP  v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník Úřadu práce České republiky, Krajské pobočce v Olomouci, IČ: 72496991. Dodatek č. 1 se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 21. 7. 2021 (tj. po dobu platnosti Smlouvy o nájmu č. MJ-SML/0479/2019). Nájemné je stanoveno  dle znaleckého posudku č. 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. Prostějov, tj. kancelářský prostor 990,-Kč/m2/rok,  sklad 495,- Kč/m2 /rok, ponížené dále o 5 % množstevní slevu (celková výměra přesahuje 400 m2).

2524.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248 jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou kancelářské prostory č. 564-567 o celkové výměře 94,69 m2 , ostatní podružné prostory č. 523 a 525A o celkové výměře 26,80 m2  nacházející se v 5. NP budovy na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník a garážové stání č. 1 v garáži stojící na pozemku parc. č. 760/6 k.ú. Jeseník.  Nájem se sjednává na dobu určitou od 22. 7. 2021 do   21. 7. 2023 s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši dle znaleckého posudku č. 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. v Prostějově, tj. kancelářský prostor 990,00 Kč/m2/rok,  ostatní podružné prostory 495,00 Kč/m2/rok a  9.600,00 Kč/garážové stání/rok.

2525.

Rada města schvaluje pronájem parkovacího místa č. 10 na pozemku parc. č. 770/2 k.ú. Jeseník (za budovou „IPOS“ K. Čapka 1147/10, Jeseník) s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248 jako nájemcem kanceláří v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10, a to na dobu určitou do 21. 7. 2023  za cenu 1 200 Kč bez DPH/parkovací místo/rok.

2526.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní J. Š., kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 30 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část 9 m2 jako zastavěnou plochu a část 21 m2 za účelem zahrady. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 12 Kč/m2/rok (využití jako zastavěná plocha) a 5 Kč/m2/rok (využití jako zahrada).

2527.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. L., kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 43 m2 z pozemkové parcely č. 579/3 v k.ú. Jeseník. Smlouva  se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemným ve výši 30 Kč/m2/rok (jedná se o využití pozemku k podnikatelskému účelu).

2528.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 880 uzavřené dne  21.3.2007 s paní S. B. jako nájemcem. Předmětem dodatku je rozšíření výměry předmětu nájmu (pozemek parc.č. 579/3 v k.ú. Jeseník) o 21,5 m2 a zvýšení celkové částky nájemného.

2529.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk nezájem města Jeseník o pozemkovou parcelu č. 2433/8 v k.ú. Jeseník.

2530.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti společnosti IPPECON Invest s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 1921/14 o výměře 426 m2, parc. č. 1921/15 o výměře 8780 m2, parc. č. 1921/16 o výměře 6525 m2, parc. č. 1921/18 o výměře 7974 m2 a parc. č. 1921/23 o výměře 10426 m2, všechny v k.ú. Jeseník.

2531.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti manželů J. a A. P. o prodej částí pozemků parc. č. 57/2 a parc. č. 59/1, oba v k.ú. Seč u Jeseníka.

2532.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0324/2021), a to uložení plynárenského zařízení v rámci realizované stavby „REKO MS Jeseník - U Kasáren + 2, číslo stavby: 7700102480" v pozemcích města parc. č. 2105/1, parc. č. 2105/69, parc. č. 2105/71, parc. č. 2105/80, parc. č. 2105/81, parc. č. 2253/7, parc. č. 2273/1, parc. č. 2277/2, parc. č. 2284/12, parc. č. 2284/13, parc. č. 2289/2, parc. č. 2291/2, parc. č. 2302/2 a parc. č. 2309/2, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

2533.

Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice rady města č. 3/2019 (Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku) u smlouvy o zřízení služebnosti cesty č. MJ-SML/0361/2021, týkající se úplaty za zřízení služebnosti cesty přes služebné pozemky města parc. č. 784 a parc. č. 785 na pozemek parc. č. 786, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

2534.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty č. MJ-SML/0361/2021, spočívající v právu přístupu a příjezdu přes služebné pozemky města parc. č. 784 a parc. č. 785 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jak je uvedeno v geometrickém vytýčení, zpracovaném Ing. Helenou Danišovou, ve prospěch pozemku parc. č. 786, v k.ú. Bukovice u Jeseníka a vlastnictví M. a J. K., Jeseník. Cena za zřízení služebnosti cesty činí rozdíl mezi cenou dle znaleckého posudku č. 6435/2021 ze dne 20.5.2021, který předmětnou služebnost nezohledňuje a cenou dle znaleckého posudku, který zohledňuje zatížení oceňovaných nemovitostí danou služebností, tedy částku 50.000 Kč.

2535.

Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícími nájemci:

-    S. J. a P. J., Šumperská 51, pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou do 30. 6. 2022.

-    Ž. L., pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku na dobu určitou do 30. 06. 2022,

-    Z. B., pronájem bytu č. 9 v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku na dobu určitou do 30. 06. 2022.

2536.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B7 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Junáku - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z. s., IČ 68911891 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2537.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B8 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Tělocvičné jednotě Sokol Jeseník, IČ  13643231 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2538.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B11 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Paraklubu Jeseník, z.s., IČ  47999471 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2539.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo A3 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Vlastivědnému muzeu Jesenicka, příspěvkové organizaci, IČ 64095410 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2540.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo A5 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Charitě Jeseník, IČ  60339241 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2541.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo A6 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, MRC Krteček Jeseník z.s., IČ  26657821 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2542.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B4 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník, Komunistické straně Čech a Moravy, IČ  00496936 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2543.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo A1 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, spolku SUDETIKUS, z.s., IČ 04678311 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2544.

Rada města souhlasí s vyhrazením 1 parkovacího místa pro Š. H., Jeseník, jako vlastníka vozidla RZ 7M1 2728, na ulici Vrchlického v Jeseníku po dobu 2 let.“

2545.

Rada města vyjadřuje podporu návrhu Lesů České republiky, s.p. a ukládá vedení města jednat o vybudování nové odvozní cesty vedoucí v k.ú. Jeseník po loukách severně od „Zahrádek“ a pokračující po ulici Kaplického a U Jatek k mostu přes řeku Bělá, a to v rámci společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy, tak jak je popsáno v žádosti zaslané městu Jeseníku pod č.j. LCR122/014819/2021 ze dne 2.2.2021.

2546.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s demolicí objektu bez č.p./č.e., který je součástí pozemku p.č. 2291/15, k.ú. Jeseník.

2547.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnictví k hmotným movitým věcem, které město Jeseník nabylo v roce 2012 v rámci projektu pod názvem „Duhový klub“ a  v roce 2014 v rámci projektu pod názvem  „Letní tábory s DUHOU“ v účetní hodnotě 117.594,- Kč, z města Jeseník jako zřizovatele do vlastnictví příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341, v souladu s § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

2548.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 2. pololetí r. 2021 (zahájení v 13:00 hodin): 12.7., 2.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

2549.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto termíny zasedání ZM v 2. pololetí r. 2021 (zahájení jednání vždy v 15:00 hodin): 16.9., 4.11., 16.12.