Usnesení 88. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 07.06.2021

2550.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 110/2021 - 128/2021.

2551.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 129/2021 - 137/2021, kterou se příjmy snižují o 308 625,-- Kč, výdaje se zvyšují o 25 828 011,-- Kč a financování se zvyšuje o 26 136 636,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 419 867 314,11 Kč.

2552.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní závěrku účetní jednotce město Jeseník za r. 2020, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.

2553.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Jeseník za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění.

2554.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2020, článek II. Tabulková část, tabulky č. 12/1 a 12/2.

2555.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, z důvodů svěření majetku města k hospodaření, konkrétně se jedná o  Letní divadlo ve Smetanových sadech včetně betonových laviček a pozemkových parcel 588/4, 588/5. 

2556.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci Kulturní podzim v Jeseníku  ve výši 350.000,- Kč.

2557.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 za účelem pořízení  mobiliáře do Knihovny Vincence Priessnitze ve výši 35.000,- Kč.

2558.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, IČ 00852341, se sídlem Průchodní 154, 790 01 Jeseník z důvodu změny názvu příspěvkové organizace,  rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti o zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a doplnění okruhů doplňkové činnosti.

2559.

Rada města stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury za 1. pololetí 2021 za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů.

2560.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Jeseník č. 3/2017, o nočním klidu.

2561.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník  podání žádosti o dotaci na společensky účelné pracovní místo v rámci výzvy úřadu práce "Záruky pro mladé".

2562.

Rada města stanovuje odměnu řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník dle směrnice č. 6/2019 Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

2563.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, a to mezi Českou republikou - Povodím Odry, státní podnik, IČO: 70890021 (jako budoucím povinným) a městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako budoucím oprávněným), kterou dává budoucí povinný právo zřídit, provozovat a udržovat odběrný a výpustný objekt na částech služebných pozemků parc. č. 2522/1, 2522/29, 2522/30 a 2522/31 v k. ú. Jeseník, v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova".

2564.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0696/2020 ze dne 01.10.2020 na zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“ se zhotovitelem společností ATELIER 38 s.r.o., IČO: 25858343, se sídlem na adrese Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla spočívající v dodatečných projektových pracích v rozsahu výměny všech koncových těles otopného systému objektu A + B, odpojení od rozvodů silnoproudu, úpravy rozpočtu a koordinaci generálního projektanta, a s tím související navýšení ceny díla o 100.000 Kč bez DPH.

2565.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0610/2020 ze dne 26.08.2020 na zhotovení stavby „Skatepark Jeseník - Bukovice“ se zhotovitelem společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČO: 26792699, se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1069/35, PSČ 70200, jehož předmětem je zúžení předmětu díla spočívající v nerealizaci hrazení WC, a s tím související snížení ceny díla o 7.000 Kč bez DPH.

2566.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout níže vymezené nebytové prostory nacházející se v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočce v Olomouci, IČ: 72496991. Jedná se konkrétně o tyto nebytové prostory:

a)  V 1. NP:  kancelářské prostory - č. 145-150, 151A, 155, 157-159, 172-178, 188, 189A a 189B  o celkové výměře 671,19 m2 ;  ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 143, 144, 151-154, 156, 160, 166-168, 179-181  v 1. NP  o celkové výměře 309,48 m2

b)  ve 3. NP: kancelářské prostory  - č. 333-334, 337-340, 353, 353A, 354-355, 357A, 357B, 358-361, 363, 365  o celkové výměře 431,10 m2 ; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 348, 350, 352, 357 o celkové výměře 58,61 m2

c)  ve 4. NP: kancelářské prostory  - č. 410, 411A, 412-416, 416A, 442, 442A, 449, 450  o celkové výměře 278,01 m2 ; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 417-419 o celkové výměře 53,47 m2

d)  garážová stání č. 2, 5, 8 a 9

Nájem bude sjednán na  dobu určitou od 22. 7. 2021 do doby uplynutí tří měsíců ode dne, kdy nabude právní moc kolaudační rozhodnutí/souhlas nebo obdobný správní akt (pokud se kolaudační rozhodnutí/souhlas nevydává), kterým bude formálně ukončena rekonstrukce „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“.

     Nájemné bude stanoveno dle znaleckého posudku.

2567.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout níže vymezené nebytové prostory nacházející se v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník, České správě sociálního zabezpečení, Pracoviště ČSSZ Ostrava, IČ: 00006963.

Jedná se konkrétně o tyto nebytové prostory:

a)  Ve 2. NP:  kancelářské prostory - č. 206, 207A, 207B, 211-213, 214A, 214B, 215-217, 218A, 218B, 218C, 219-221, 224-225, 237-238, 241-243, 254-255 o celkové výměře 699,92 m2; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) - č. 205, 207, 218, 235-236, 238A, 261, 265, 266A  o celkové výměře 156,71 m2

b)  v 1. PP: ostatní podružný prostor - č. 052 o výměře 32,92 m2

c)  garážové stání č. 3.

Nájem bude sjednán na  dobu určitou od 22. 7. 2021 do doby uplynutí tří měsíců ode dne, kdy nabude právní moc kolaudační rozhodnutí/souhlas nebo obdobný správní akt (pokud se kolaudační rozhodnutí/souhlas nevydává), kterým bude formálně ukončena rekonstrukce „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“.

     Nájemné bude stanoveno dle znaleckého posudku.

2568.

Rada města schvaluje nájemné ve výši 30.240,- Kč za nájem společenského sálu, balkónu a velké zasedací místnosti v budově č.p. 1147/10 na ulici Karla Čapka v Jeseníku, pro nájemce – Šachový klub Jeseník, z.s., IČ 63696231, se sídlem Palackého 13/11, Jeseník, za účelem uspořádání 31. ročníku mezinárodního šachového turnaje JESENÍK OPEN.

2569.

Rada města vydává dodatek č. 4 ke směrnici rady města č. 3/2006  - Správa, evidence a inventarizace majetku v účetní jednotce Město Jeseník.

2570.

Rada města schvaluje odstranění teplovodní přípojky na parcele 2245/1 a uzavření Dohody o způsobu a podmínkách odstranění přípojky teplovodu s Bytovým družstvem Květenka, IČO  26784084, se sídlem Dukelská 981/24, 790 01 Jeseník.

2571.

Rada města schvaluje odstranění teplovodní přípojky na parcelách 287/26 a  287/27 a uzavření Dohody o způsobu a podmínkách odstranění přípojky teplovodu se Společenstvím vlastníků domu č.p. 1041Tyršova, IČO 28638921 se sídlem Tyršova 1041/4, 790 01 Jeseník.

2572.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 16 m2 z pozemkové parcely č. 2437/1 na nám. Svobody v k. ú. Jeseník, paní M. S., IČ 09652981, jako nájemci, za účelem umístění restaurační předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s nájemným ve výši 1 Kč/m2/den.

2573.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 835 s nájemkyní paní D. K., Lipová-lázně, kterou byl sjednán nájem části pozemku o výměře 150 m2 z pozemkové parcely č. 1101/1 v k.ú. Jeseník. Smlouva bude ukončena ke dni 30.6.2021.

2574.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní P. T., Jeseník, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 150 m2 z pozemkové parcely č. 1101/1 v k.ú. Jeseník za účelem využití jako zahrada. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

2575.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti paní A. N., Praha 5, o prodej části pozemku o výměře 280 m2 z parc. č. 1227/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

2576.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 54 m2 z parc. č. 1188/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 355 Kč/m2.

2577.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu. č. 893 o výměře 397 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 370 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

2578.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana P. B. o prodej části pozemku o výměře 400 m2 z parc. č. 490 a části pozemku o výměře 538 m2 z parc. č. 1402, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

2579.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana M. K. o prodej částí pozemků parc. č. 2133/7, parc. č. 2132/6 a parc. č. 2133/4, všechny v k.ú. Jeseník, s celkovou výměrou cca 160 m2.

2580.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat  pozemkovou parcelu č. 2133/1 o výměře 1873 m2, část pozemku o výměře cca 213 m2 z pozemkové parcely č. 2133/4, část pozemku o výměře cca 54 m2 z pozemkové parcely č 2132/6 a část pozemku o výměře cca 154 m2 z pozemkové parcel č. 2133/7, vše v k.ú. Jeseník obálkovou metodou za níže uvedených podmínek:

a) Minimální kupní cena pozemků činí 1.100 Kč/m2 + aktuální sazba DPH.

b) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba v souladu s územním plánem města Jeseník.

c) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Jeseníku.

d) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

e) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující (znalecký posudek, geometrický oddělovací plán, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí).

f) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník.

2581.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemkové parcely č. 1313/122 o výměře 500 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za cenu 450 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru.

2582.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  vzít na vědomí informaci o svolání řádné valné hromady společnosti  Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, na den 25.06.2021, a informace obsažené v pozvánce doručené městu jako akcionáři společnosti.

2583.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2020.

2584.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2020 ve výši 326.313,75 Kč, se část ve výši 16.315,69 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 309.998,06 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.

2585.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení návrhu střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2021 až 2026 v celkovém finančním objemu 345,460  mil. Kč.

2586.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení uzavření smlouvy o spolupráci při možném kapitálovém vstupu obce Mikulovice do základního kapitálu společnosti.

2587.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro zvýšení základního kapitálu společnosti o 100.000 Kč   upsáním 10 ks  nových akcií. Emisní kurs  upisovaných 10 ks akcií je ve výši 1.068.030 Kč, tj.  v hodnotě nepeněžitého vkladu obce Hradec-Nová Ves.

2588.

Rada města schvaluje prodej použitého mobilního telefonu P. V. za kupní cenu 2.000,- Kč. 

2589.

Rada města schvaluje návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 17. června 2021.