Usnesení 89. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 22.06.2021

2590.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 138/2021 - 151/2021.

2591.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je pan Stanislav Orel, bytem Klicperova 949/11, 790 01 Jeseník, ve výši 15.000,- Kč na SOS fest vol. VI.

2592.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Paraklub Jeseník, z.s., IČ:47999471, se sídlem Rejvízská 177, 790 01 Jeseník - Bukovice ve výši 10.000,- Kč na Dny otevřených dveří na letišti.

2593.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 19.5.2021.

2594.

Rada města schvaluje zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877, použití prostředků investičního fondu ve výši 200.000,- Kč, za účelem částečného financování oprav na pracovišti Tyršova 307.

2595.

Rada města dává zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921, souhlas s podáním žádosti z výzvy OP VVV č. 02_20_080 "Šablony III".

2596.

Rada města uděluje výjimku za zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku, u příležitosti konání kulturních akcí Police Symphony Busking dne 4. 7. 2021 v době od 16:00 do 20:00 hodin a Jeseník se baví dne 7. 8. 2021 v době od 12:00 do 01:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2597.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Smetanových sadů v Jeseníku, areál Letního divadla, u příležitosti konání kulturních akcí Letní kino ve dnech 15. 7., 23. 7., 29. 7. 5. 8., 12. 8., 19. 8. 2021, v době od 19:00 do 24:00 hodin, a Letní divadlo ve dnech 18. 7. a 28. 8. 2021, v době od 14:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2598.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník  podání projektové žádosti na pořízení osobního automobilu pro 9 osob s úpravami pro přepravu imobilních osob do výzvy IROP sociální infrastruktura

2599.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věcí ze dne 18.5.2021

2600.

Rada města bere na vědomí informace o budoucích možnostech čerpání z IROP na sociální infrastrukturu

2601.

Rada města zamítá žádost pana Stanislava Trávníčka, se sídlem Adolfovice 150, Bělá pod Pradědem, PSČ 79001, IČO 74892363, podanou dne 28.5.2021, o zřízení restaurační zahrádky na parcele č. 776/1 o výměře 12 m2 ve Smetanových sadech u klubovny tenisových kurtů v k.ú. Jeseník, obci Jeseník.

2602.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 16 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 27.5.2021.

2603.

Rada města souhlasí s návrhy souvisejícími s připravovanou změnou územního plánu města, které jsou obsaženy v dokumentu Podněty na Změnu č. II. ÚP zpracovaném městským architektem T. Pejpkem dne 17.5.2021 a ukládá zpracovateli Změny č. II. ÚP Jeseník zajistit jejich řešení.

2604.

Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 240.000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci s názvem „Obnova nám. Hrdinů, Jeseník“, v rámci 5. výzvy MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Programu rozvoje venkova ČR a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ 48133981 (jako poskytovatelem dotace) a Městem Jeseník, IČ 00302724 (jako příjemcem dotace).

2605.

Rada města rozhoduje v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“, o odmítnutí námitek proti zadávacím podmínkám podaných společností BRNOFROST spol. s r.o., IČO: 44017553, se sídlem na adrese Brno - Černovice, Charbulova 535/74, PSČ 61800.

2606.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Dukelská, Albert - Praděd“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2607.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MJ-SML/0002/2015 ze dne 13.1.2015 mezi Technickými službami Jeseník a.s., IČ: 646 10 063, Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, jako pronajímatelem a městem Jeseník jako nájemcem. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31.12.2024. 

2608.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře cca 36 m2 z pozemkové parcely č. 1860/1 v k.ú. Jeseník, za účelem vybudování a provozování odpočívadla - kamenného kruhu kolem stromu.

2609.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0438/2021), a to umístění kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 781/11 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch V. Š., Praha 2.

2610.

Rada města schvaluje aktualizaci přílohy č. 3 Směrnice rady města č. 3/2019 - Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku (ceník).

2611.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

 • schvaluje účetní závěrku za rok 2020; 
 • schvaluje účetní výsledek hospodaření za rok 2020 - zisk ve výši 2 206 747,88 Kč;
 • schvaluje rozdělení účetního zisku ve výši 2 206 747,88  Kč následovně: 
 •      - sociální fond                               700 000,00 Kč
 •      - nerozdělený zisk minulých let        1 506 747,88 Kč;
 • schvaluje výroční zprávu za rok 2020, jejíž součástí je zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené za rok  2020, účetní závěrka v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, zpráva o vztazích;
 • pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistilo uložení výroční zprávy do sbírky listin.

2612.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

 • schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020;
 • schvaluje konsolidovanou výroční zprávu za rok 2020, jejíž součástí je zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené za rok  2020, konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, zpráva o vztazích;
 • pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistilo uložení konsolidované výroční zprávy do sbírky listin.

2613.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 110 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2021  sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů a veřejného osvětlení a realizace konkrétních akcí.

2614.

Rada města souhlasí s označením budovy č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku (centrum obchodu a služeb) názvem „PASÁŽ SLOVAN“ dle návrhu jejího nájemce společnosti Technické služby Jeseník, a.s., IČ 64610063.

2615.

Rada města schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, konkrétně objektu sportovní haly včetně zázemí a vybavení, tj. budovy č.p. 1412 na ul. Dukelské, která je součástí pozemku 2373/4, vše v obci a k.ú. Jeseník, se společností Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 64610063, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců a měsíčním nájemným ve výši 20.000 Kč.

2616.

Rada města nepromíjí nájemci nebytového prostoru společnosti AUTO - BPK spol. s r.o., Lipovská 94, Jeseník IČ: 41031172, úrok z prodlení za rok 2020 ve výši 1 300 Kč a trvá na jeho úhradě.   

2617.

Rada města bere na vědomí zápis č. 12/2021 z jednání bytové komise ze dne 14.06.2021.

2618.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

 • Boétheia spol. kř. pom., byt č. 1 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 3 měsíce,  
 • B. T., byt č. 3 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 3 měsíce,  
 • K. E. a K. E., byt č. 6 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 3 měsíce,  
 • S. V., byt č. 5 v nemovitosti č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 1 rok,  
 • G. M., byt č. 4 v nemovitosti č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 1 rok,    
 • G. P., byt č. 3 v nemovitosti č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 1 rok,    
 • R. H., byt č. 1 v nemovitosti č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 1 rok,    
 • R. S., byt č. 3 v nemovitosti č.p.258 na ul. Tyršova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 3 měsíce.

2619.

Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícími nájemci:

 • Š. R., pronájem bytu č. 4 v nemovitosti č.p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok,   výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,   
 • H. P., pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č.p.373 na ul. Průchodní v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,             
 • M. I., pronájem bytu č. 4 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,
 • M. A., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,
 • Z. E., pronájem bytu č. 9 v nemovitosti č. p. 753 na ul. Janáčkova v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021.

2620.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedeným nájemcem:

 • M. O., byt č. 2 v nemovitosti č.p.62 na ul. Slunná v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 3 měsíce.

2621.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1 (cca 63 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku s paní L. K. jako nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 4 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k  sociálnímu bydlení), termín k uzavření nájemní smlouvy se stanovuje do 01.08.2021. V případě neuzavření smlouvy o nájmu bytu s paní L. K. ve stanoveném  termínu rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní B. O. jako náhradníkem.

2622.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru, včetně uzavření darovací smlouvy, ve výši 5 000 Kč paní L. V., Česká Ves, na úhradu potřeb jejího syna M. V.. Dar bude poskytnut bezúplatným převodem a symbolicky bude předán u příležitosti konání akce záchranných složek „Den bezpečnosti“ v Jeseníku v září 2021.

2623.

Rada města ruší s účinností od 01.09.2021 jedno funkční místo referenta/ky v Odboru tajemníka.

2624.

Rada města zřizuje s účinností od 01.09.2021 jedno funkční místo referenta/ky v Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu, a to na dobu neurčitou.