Usnesení 90. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.07.2021

2625.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 152/2021 - 156/2021.

2626.

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 56.018,- Kč a uzavření darovací smlouvy s dárcem Olomoucký kraj, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. Finanční dar je určen na úhradu zvýšených provozních nákladů určených krizových škol, kterým bylo nařízeno vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohli za krizové situace způsobené pandemií koronaviru SARS-CoV-2 vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, za období od 1.1.2021 do 11.4.2021.

2627.

Rada města vyhlašuje platné úplné znění zřizovací listiny zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

2628.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje, kterým je FENIX SKI TEAM Jeseník z.s., IČ:62353390, se sídlem Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník ve výši 7.000,- Kč na Udržování prostupnosti lesních cest.

2629.

Rada města schvaluje poskytnutí investiční dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je FORCE TEAM JESENÍK z.s., IČ:26561263, se sídlem Lipovská 1161/38, 790 01 Jeseník ve výši 48.000,- Kč na Pořízení zahradního traktoru pro udržování běžecko-cyklistických tras.

2630.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „DDB Dukelská, Vrchlického - administrace předběžné tržní konzultace a výběru partnera“, o výběru dodavatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 283 60 125, se sídlem na adrese Helfertova 2040/13, 613 00 Brno - Černá Pole.

2631.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s dodavatelem společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 283 60 125, se sídlem na adrese Helfertova 2040/13, 613 00 Brno - Černá Pole.

2632.

Rada města rozhoduje, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“, o výběru dodavatele H + H TECHNIKA, spol. s r.o., IČO: 49436686, se sídlem na adrese Čechyně 182, 683 01 Rousínov.

2633.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“ se zhotovitelem společností H + H TECHNIKA, spol. s r.o., IČO: 49436686, se sídlem na adrese Čechyně 182, 683 01 Rousínov.

2634.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 1191100028 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Tato podpora je určena na investiční akci „Pořízení vozidla Plug-in hybrid pro potřeby města Jeseník“. Rada města schvaluje přijetí této podpory za účelem spolufinancování uvedené investiční akce.

2635.

Rada města bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech města Jeseník za rok 2020. V návaznosti na tuto zprávu bude v souladu se smlouvou MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem uzavřenou dne 13. 10. 2014 se společností EVČ s.r.o., IČO 13582275, vyplaceno jejímu právnímu nástupci, tj. společnosti ENESA, IČO 27382052, 50 % z nadúspory, tj. 47 046 Kč s DPH.

2636.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v nemovitosti č. p. 718/6 na ul. Dukelská v Jeseníku s manželi J. a Z. H. dohodou ke dni 31.07.2021.

2637.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 (velikost cca 120 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 718/6 na ulici Dukelská v Jeseníku s panem J. H. jako nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s nájemným ve výši 67,50 Kč/m2/měsíc, s předchozí povinností úhrady peněžní jistoty, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 7 dnů od data vrácení bytu předchozím nájemcem zpět městu.

2638.

Rada města promíjí roční nájemné za rok 2021 ve výši 3.600 Kč (uvedeno bez DPH) sjednané s nájemcem Janou Fantovou, Kalvodova 463/30, 790 01  Jeseník, IČO 73255726 ve smlouvě č. 12/2008 ze dne 19.05.2008.

2639.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0463/2021), a to uložení vodovodního řadu realizovaného v rámci stavby OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK v pozemcích města parc. č. 1757, parc. č. 2489/6, parc. č. 2489/7 a parc. č. 3174, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, se sídlem Tyršova č. p. 248/16, 790 01 Jeseník, IČO: 65138066.

2640.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0465/2021), a to uložení a provozování přeložky NNk realizované v rámci stavby „Jeseník - Tyršova, č. parc. 232/2 NNk" v pozemcích města parc. č. 232/1 a parc. č. 2477 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČO: 25904442.

2641.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0466/2021), a to uložení a provozování přeložky NNk realizované v rámci stavby „Jeseník - Školní, č. parc. 2447 NNk" pozemcích města parc. č. 370/1 a parc. č. 2447 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČO: 25904442.

2642.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0467/2021), a to uložení a provozování přípojky NNk realizované v rámci stavby „Jeseník, Dětřichov, č. parc. 630/5" v pozemku města parc. č. 613 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČO: 25904442.

2643.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0468/2021), a to uložení a provozování přeložky NNk realizované v rámci stavby „Jeseník, Tylova p.č. 2291/1, přeložka NNk" v pozemku města parc. č. 2291/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

2644.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0495/2021), a to zřízení sjezdu na části pozemku města parc. č. 781/11 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch pana J. S., Široký Brod.

2645.

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace před kavárnou - barem „SHAKER - Martini & Coctail Bar“ na Masarykově náměstí u č. p. 157/1 za účelem umístění pevné předzahrádky v rozsahu záboru 4 x 5 m na chodníku dle žádosti společnosti Pražská realitní a investiční s.r.o., v období od 01.11.2021 do 31.03.2022. Rada města tímto uděluje výjimku z „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích“.

2646.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit části o celkové výměře cca 17 970 m2 pozemkové parcely č. 1313/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako plochu pro dopad golfových míčků a pro trénink patování.

2647.

Rada města schvaluje výběr dodavatele a uzavření příslušné smlouvy na zakázku malého rozsahu Elektronická úřední deska v celkové hodnotě 389.400,- Kč se společností DigiDay Czech s.r.o., IČ: 06078362, se sídlem na adrese 28. října, Ostrava.

2648.

Rada města schvaluje výběr dodavatele a uzavření příslušné smlouvy na zakázku malého rozsahu Rekonstrukce  kotelny radnice v celkové hodnotě 410.186,- Kč se společností Semcor spol. s r.o., IČ: 42766206, se sídlem na adrese Dukelská 1240/27, Jeseník.