Usnesení 91. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.07.2021

2649.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Olomouci, IČO: 72496991 jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník  Jedná se konkrétně o tyto nebytové prostory:

a)  v 1. NP:  kancelářské prostory - č. 145-150, 151A, 155, 157-159, 172-178, 188, 189A a 189B  o celkové výměře 671,19 m2 ;  ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 143, 144, 151-154, 156, 160, 166-168, 179-181  v 1. NP  o celkové výměře 309,48 m2

b)  ve 3. NP: kancelářské prostory  - č. 333-334, 337-340, 353, 353A, 354-355, 357A, 357B, 358-361, 363, 365  o celkové výměře 431,10 m2 ; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 348, 350, 352, 357 o celkové výměře 58,61 m2

c)  ve 4. NP: kancelářské prostory  - č. 410, 411A, 412-416, 416A, 442, 442A, 449, 450  o celkové výměře 278,01 m2 ; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) č. 417-419 o celkové výměře 53,47 m2

d)  garážová stání č. 2, 5, 8 a 9

Nájem se sjednává na dobu určitou od 22. 7. 2021 do doby uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy pronajímatel doručí nájemci oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo obdobného správního aktu (pokud se kolaudační rozhodnutí/souhlas nevydává), kterým bude formálně ukončena rekonstrukce interiéru budovy č. p. 1147 v Jeseníku, ve které se nacházejí pronajímané prostory (dále jen budova č. p. 1147). Nebude-li oznámení dle předchozí věty učiněno do 31. 7. 2025, tato smlouva tímto dnem skončí.
Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím ujednané doby přestanou-li být prostory způsobilé k výkonu činnosti nájemce a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci  a to s výpovědní dobou 12 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Nájemné za pronajímané prostory činí dle znaleckého posudku číslo 6456/2021 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. v Prostějově:
- kancelářské prostory v 1.NP : 1 160 Kč/m2 /rok,
- kancelářské prostory ve 3. a 4.NP: 1 100 Kč/m2 /rok,
- ostatní podružné prostory v 1.NP: 580 Kč/m2 /rok,
- ostatní podružné prostory ve 3. a 4.NP: 550 Kč/m2 /rok,
- garážové stání: 10 800 Kč/garážové stání/rok

Z celkové ceny nájemného bude poskytnuta sleva ve výši 5 %, protože celková pronajatá plocha je o výměře více než 400 m2 . K nájemnému se nepřičítá DPH.

2650.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Českou správou sociálního zabezpečení, Pracoviště ČSSZ Ostrava, IČO: 00006963 jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 stojící na pozemku parc. č. 770/1 k.ú. Jeseník. Jedná se konkrétně o tyto nebytové prostory:

a)  ve 2. NP:  kancelářské prostory - č. 206, 207A, 207B, 211-213, 214A, 214B, 215-217, 218A, 218B, 218C, 219-221, 224-225, 237-238, 241-243, 254-255 o celkové výměře 699,92 m2; ostatní podružné prostory (kuchyňky a sklady) - č. 205, 207, 218, 235-236, 238A, 261, 265, 266A  o celkové výměře 156,71 m2

b)  v 1. PP: ostatní podružný prostor - č. 052 o výměře 32,92 m2

c)  garážové stání č. 3

Nájem se sjednává na dobu určitou od 22. 7. 2021 do doby uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy pronajímatel doručí nájemci oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo obdobného správního aktu (pokud se kolaudační rozhodnutí/souhlas nevydává), kterým bude formálně ukončena rekonstrukce interiéru budovy č. p. 1147 v Jeseníku, ve které se nacházejí pronajímané prostory (dále jen budova č. p. 1147). Nebude-li oznámení dle předchozí věty učiněno do 31. 7. 2025, tato smlouva tímto dnem skončí.
Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím ujednané doby přestanou-li být prostory způsobilé k výkonu činnosti nájemce a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci  a to s výpovědní dobou 12 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Nájemné za pronajímané prostory činí dle znaleckého posudku číslo 6456/2021 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. v Prostějově:
- kancelářské prostory ve 2.NP : 1 160 Kč/m2 /rok,
- ostatní podružné prostory ve 2.NP: 580 Kč/m2 /rok,
- ostatní podružné prostory v 1.PP: 290 Kč/m2 /rok,
- garážové stání: 10 800 Kč/garážové stání/rok

Z ceny nájemného bude poskytnuta sleva ve výši 5 %, protože celková pronajatá plocha je o výměře více než 400 m2 . K nájemnému se nepřičítá DPH.