Usnesení 92. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 02.08.2021

2651.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 157/2021 - 169/2021.

2652.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství areálu Letního divadla ve Smetanových sadech v Jeseníku u příležitosti konání hudebního festivalu Chřástalfest - přehlídka jesenických kapel, dne 13. 8. 2021 v době od 14:00 do 01:00 hodin a dne 14. 8. 2021 v době od 14:00 do 01:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015, v doplněném znění.

2653.

Rada města bere na vědomí zápis č. 13 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 15. 6. 2021.

2654.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k přijetí finančního daru ve výši 200.000,- Kč, od dárce Fenix Trading s.r.o, Slezská 353/2, Jeseník, na zajištění kulturních služeb.

2655.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 15.6.2021.

2656.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - čtyřkolové krokové chodítko v hodnotě 2.000 ,- Kč, od dárce K. P., Jeseník.

2657.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcných darů - MOTOMED med viva a WC křeslo v celkové hodnotě 10.400 ,- Kč, od dárce Z. S., Jeseník.

2658.

Rada města schvaluje zvýšení závazného ukazatele "ostatní osobní náklady" u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník z důvodu potřeby zajištění péče a úklidu formou ostatních osobních nákladů.

2659.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o využití systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. MJ-SML/0585/2021 se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, 140 00, IČ: 27257843.

2660.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 17 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 30.6.2021.

2661.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ul. Dukelská, Albert - Praděd“, o výběru dodavatele společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem na adrese Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

2662.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Chodník v ul. Dukelská, Albert - Praděd“ se zhotovitelem společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem na adrese Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

2663.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ul. Lipovská, Jeseník“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2664.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Provedení energetického auditu u vybraných objektů energetického hospodářství města Jeseník“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2665.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace na investiční akci „Multifunkční hřiště s ledovou plochou ul. Dukelská, Jeseník“ a zároveň schvaluje přijetí této dotace za účelem spolufinancování uvedené investiční akce.

2666.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 1036 s vypůjčitelem panem L. A., Jeseník, kterou byla sjednána výpůjčka části pozemku o výměře 20 m2 z pozemkové parcely č. 1860/1 v k.ú. Jeseník. Uvedená smlouva bude ukončena ke dni 10.8.2021.

2667.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s panem L. A., Jeseník, kterou se ujednává výpůjčka části pozemku o výměře 36 m2 z pozemkové parcely č. 1860/1 v k.ú. Jeseník, za účelem vybudování a provozování odpočívadla - kamenného kruhu kolem stromu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 15-ti let s roční výpovědní lhůtou.

2668.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0493/2021), a to zřízení sjezdu na části pozemků města parc. č. 114/6 a parc. č. 167 v k.ú. Seč u Jeseníka, ve prospěch S. P., Bělá pod Pradědem.

2669.

Rada města zřizuje jedno funkční místo referenta/ky v Oddělení majetku s účinností od 01.09.2021.

2670.

Rada města bere na vědomí podání žádosti na MŠMT o prodloužení projektu „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ do 31.05.2022 a zároveň  schvaluje prodloužení pracovního místa administrátorky tohoto projektu na Odboru školství, kultury a sportu do téhož termínu.

2671.

Rada města schvaluje doplnění Jednacího řádu Rady města Jeseníku o odstavec 10. článku  4. s účinností od 2. 8. 2021.