Usnesení 101. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 08.11.2021

2864.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 242/2021 - 252/2021.

2865.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální umění, výtvarné umění, okruh 1: Jednorázový výstavní projekt ve výši 80.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na výstavu či objekt ve veřejném prostoru.

2866.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální umění, výtvarné umění, okruh 2: Celoroční kontinuální výtvarná činnost ve výši 290.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na cyklus výstav v Katovně.

2867.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální umění, výtvarné umění, okruh 3: Ostatní činnost ve výši 350.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na festival V centru, konkrétně na jeho výtvarnou část.

2868.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální umění, alternativní hudba, okruh 3: Objevná dramaturgie hudebních klubů ve výši 200.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na cyklus koncertů v průběhu roku.

2869.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální umění, tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace ve výši 450.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua.

2870.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, v oblasti profesionální divadlo, jiný projekt ve výši 100.000,- Kč, za účelem spolufinancování nákladů na divadelní festival.

2871.

Rada města jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, paní Ing. BcA. Kateřinu Tomanovou, od 1.12.2021, a to na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou stávající ředitelky.

2872.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník podání žádosti o dotaci na společensky účelné pracovní místo v rámci výzvy úřadu práce "Outplacement"

2873.

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu asociální věci ze dne 14.09.2021 a ze dne 19.10.2021.

2874.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 19 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 14. 10. 2021.

2875.

Rada města revokuje usnesení č. 2810, kterým schválila uzavření rámcové dohody o poskytování služeb senior taxi s poskytovatelem 1 Jana Fantová, IČO: 73255726, se sídlem na adrese Kalvodova 463/30, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 2 Martin Kelle, IČO: 05373794, se sídlem na adrese Mahenova 635/21, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 3 Petr Berger, IČO: 60001461, se sídlem na adrese Polská 634, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 4 Tomáš Fojtík, IČO: 68907656, se sídlem na adrese Bezručova 648/23, 790 01 Jeseník a poskytovatelem 5 Petr Bechynský, IČO: 87373840, se sídlem na adrese Boženy Němcové 993/19, 790 01 Jeseník.

2876.

Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb senior taxi“ z důvodu neposkytnutí součinnosti dodavatelů k uzavření smlouvy.

2877.

Rada města schvaluje v souladu s odd. B odst. 10 bodu 10.4 Směrnice rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití ustanovení této směrnice a zadání opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb senior taxi“ dle upravených zadávacích podmínek, jiným způsobem, než ukládá tato směrnice.

2878.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Sadové úpravy v lokalitě v Oblouku, Jeseník“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2879.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v a na administrativní budově IPOS na ul. Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875 pro umístění bezdrátového elektronického komunikačního zařízení včetně jeho součástek a příslušenství.

2880.

Rada města schvaluje cenu nájmu prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. V Jeseníku, pro období 28. 11. 2021 - 01. 01. 2022, ve výši 50 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH).

2881.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku, při prodeji vánočního punče a jiných nápojů panem Jakubem Točoněm, Hradec Nová Ves 98, IČO 2939134, ve dnech 28. 11. 2021 - 01. 01. 2022, od 09:00 do 21:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2882.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0734/2021), a to zřízení sjezdu na části pozemku města parc. č. 2456/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch České republiky - Generální finanční ředitelství, IČO: 72080043, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.

2883.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0831/2021), a to umístění kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 2189/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch M. J. a D. J., Jeseník.

2884.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 1026 s nájemcem K. K., Hodonín, kterou byl sjednán nájem pozemkové parc. č. 1416 o výměře 1336 m2 a části pozemku o výměře 3000 m2 z pozemkové parc. č. 1417 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Smlouva bude ukončena ke dni 30.11.2021.

2885.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města propachtovat pozemkovou parc. č. 1416 o výměře 1336 m2 a část pozemku o výměře 3000 m2 z pozemkové parc. č. 1417 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.