Usnesení 107. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 10.01.2022

2982.

Rada  města  revokuje  své usnesení  č. 2940 ze 104. zasedání Rady města Jeseník ze dne 6.12.2021,  kterým stanovila platové výměry ředitelům příspěvkových organizací školství a kultury dle   znění novely nařízení vlády č. 420/2021 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se měnilo nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1.1.2022.

2983.

Rada  města  stanoví  ředitelům  školských příspěvkových  organizací platové  výměry s účinností od 1.1.2022, dle znění novely nařízení vlády č. 531/2021 ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2984.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 20 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 15. 12. 2021.

2985.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy v lokalitě v Oblouku, Jeseník“, o výběru dodavatele společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o., IČO: 019 19 652, se sídlem na adrese Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora.

2986.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STROMMY COMPANY, s.r.o., IČO: 019 19 652, se sídlem na adrese Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora.

2987.

Rada města schvaluje zahájení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi.

2988.

Rada města schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Příjezdová cesta a parkovací stání Na Svahu č.p. 1180/25“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2989.

Rada města schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2990.

Rada města bere na vědomí zápis z 20. zasedání dopravní komise, konaného dne 16.11.2021.

2991.

Rada města souhlasí s vyhrazením 1 parkovacího místa pro vozidlo RZ 2M8 2042 pro držitele průkazu ZTP na ulici Lipovská v Jeseníku na dobu určitou do 31.12.2023, a to v místě kolmého stání.

2992.

Rada města souhlasí s vyhrazením 1 parkovacího místa pro konkrétní vozidlo RZ 5M8 7036 na ulici Lipovská v Jeseníku (za budovou kotelny) na dobu určitou do 31.12.2023.

2993.

Rada města nevyhovuje žádosti L. H. a nesouhlasí s žadatelem předloženými návrhy řešení parkování na ul. U Kasáren.

2994.

Rada města nevyhovuje žádosti paní P. J. o snížení rychlosti na ul. Rejvízská v celé délce na maximálně 40 km/hod.

2995.

Rada města souhlasí s odstraněním levostranného chodníku na ul. Havlíčkova ve směru z Jeseníku do Bukovic za účelem posunu podélných parkovacích stání a zvýšení průjezdního profilu komunikace při zpracování odpovídající projektové dokumentace a vydání pří-slušného povolení stavebním úřadem.

2996.

Rada města nepromíjí panu M, O. dluh ve výši 1.526 Kč, který vznikl v souvislosti s poskytnutím ubytování pro absolvování karantény, a neschvaluje odpis této pohledávky z důvodu nehospodárnosti jejího vymáhání.

2997.

Rada města schvaluje zařazení nově zbudované komunikace Za kotelnou do plánu zimní údržby na období 2021-2022.

2998.

Rada města schvaluje bezúplatný převod movité věci, konkrétně sedací soupravy krémové barvy, z vlastnictví města Jeseník do vlastnictví Mateřské školy Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, IČ: 75029251.