Usnesení 116. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.04.2022

3216.

Rada města schvaluje návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 21. dubna 2022.

3217.

Rada města bere na vědomí roční plán interního auditu na rok 2022.

3218.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 56/2022 - 65/2022.

3219.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2022 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 66/2022 - 79/2022, kterou se příjmy zvyšují o 329 274,32 Kč, výdaje se zvyšují o 49 141 351,-- Kč, financování se zvyšuje o 48 812 076,68 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 434 387 020,08 Kč.

3220.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu revolvingového úvěru na 75 mil. Kč.

3221.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít  s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 15. 11. 2017, reg. číslo 99019331076.

3222.

Rada města stanovuje nový platový výměr paní Ing. BcA. Kateřině Tomanové, ředitelce zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112,  s účinností od 1.4.2022.

3223.

Rada města dává souhlas zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877, k tomu, aby část rezervního fondu v maximální výši 200.000,- Kč použila k posílení investičního fondu.

3224.

Rada města dává souhlas zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877, k použití prostředků investičního fondu v maximální výši 420.000,- Kč, za účelem financování 2 ks konvektomatů do školní kuchyně.

3225.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921, k přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s., účelově určeného na obědy ukrajinským žákům v ZŠ Jeseník v období 12. 4. do 30. 6. 2022.   

3226.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430.

3227.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník,  IČ: 75029251.

3228.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník,  IČ: 62353080.

3229.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877.

3230.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, IČ: 60341742.

3231.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2021, zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341.

3232.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník podání žádosti o dotaci na společensky účelné pracovní místo na pozici administrativní pracovník v rámci výzvy úřadu práce "Outplacement".

3233.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 22 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 09. 03. 2022.

3234.

Rada města Jeseníku vyslovuje souhlas se zapojením Sboru dobrovolných hasičů Jeseník do sbírky materiálu pro ukrajinské hasiče „Hasiči hasičům“ organizované HZS ČR ve spolupráci se SH ČMS, a to formou věcného daru - 2 ks dýchacích přístrojů.

3235.

Rada města Jeseníku vyslovuje souhlas se zapojením Sboru dobrovolných hasičů Jeseník do sbírky materiálu pro ukrajinské hasiče „Hasiči hasičům“ organizované HZS ČR ve spolupráci se SH ČMS, a to formou věcného daru - 2 ks obličejových masek.

3236.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení veřejné soutěže dle § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Dostupné družstevní bydlení ve městě Jeseník, lokalita Dukelská“ v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města pověřit komisi pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení 3 zástupci města, 4 členové odborné poroty.

3237.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru veřejné soutěže dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Dostupné družstevní bydlení ve městě Jeseník, lokalita Dukelská“ na úřední desce.

3238.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění dokumentace veřejné soutěže k záměru „Dostupné družstevní bydlení ve městě Jeseník, lokalita Dukelská“ na webových stránkách města Jeseník.

3239.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit úplatu za zřízení práva stavby na pozemcích parc. č. 2147/2, ostatní plocha o výměře 3291 m2, parc. č. 2147/4, ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 2137/4, ostatní plocha o, výměře 117 m2 vše v katastrálním území Jeseník, zapsáno na LV č. 10001 ve výši 25.702,50 Kč bez DPH za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání práva stavby. Právo stavby bude zřízeno úplatně na dobu 6 let ode dne jeho vzniku.

3240.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Demolice komínu u kotelny Nábřežní v Jeseníku a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením majetku.

3241.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominout  M. B. a J.B. dosud neuhrazenou část dluhu  ve výši  27.700,58 Kč z původní dlužné částky 71.512,47 Kč. Dluh vznikl v souvislosti s neuhrazením plateb za služby spojené s užíváním bytu č. 2 na ul. Šumperská č. 51 v Jeseníku a promíjí se z důvodu, že dlužníci v insolvenčním řízení splnili oddlužení, které jim bylo povoleno, a byli osvobozeni od placení dosud neuspokojených pohledávek.

3242.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o úvěru Revit mezi společností MONETA Stavební Spořitelna a.s., IČO 47115289, a Společenstvím vlastníků domu Purkyňova 802 Jeseník, se sídlem Purkyňova 802/3, 790 01 Jeseník, IČO 06088716, ve kterém má město Jeseník jako spoluvlastník vlastnický podíl 56,40 % (5 bytových jednotek). Úvěrový limit bude činit 2.700.000,- Kč, doba splatnosti 20 let, pevná úroková sazba překlenovacího úvěru 5,49%, pevná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 2,99 %. Úvěr bude použit zejména na opravu venkovních omítek a sanaci základového zdiva.

3243.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 54 m2 z pozemkové parcely č. 891/1 v k.ú. Jeseník, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6980-21/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 891/104 o výměře 53 m2 v k.ú. Jeseník, kupujícímu panu D. C., Jeseník, za kupní cenu 215 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

3244.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 116 m2 z pozemkové parcely č. 854/50 v k.ú. Jeseník, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6994-55/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 854/108 o výměře 116 m2 v k.ú. Jeseník, kupujícímu panu J. Z., Jeseník, za kupní cenu 135 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

3245.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 94 m2 z pozemkové parcely č. 854/50 v k.ú. Jeseník, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6994-55/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 854/109 o výměře 94 m2 v k.ú. Jeseník, kupujícím J. R. a M. R., za kupní cenu 135 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

3246.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 141 o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč u Jeseníka, kupujícímu společnosti Farma Ondřejovice s.r.o., IČO 10697446, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za kupní cenu 1.520 Kč/m2 + aktuální sazba DPH, která činí nejvyšší nabídku podanou v rámci obálkové metody za níže uvedených podmínek:

a) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba rodinného domu v souladu s platným územním plánem města Jeseník. Stavba bude dokončena nejpozději do 10 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům.

b) Ujednání výhrady práva zpětné koupě pozemku jako práva věcného zřízeného na dobu 15 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům pro případ, že stavba dle písm. b) nebude do 10 let od nabytí pozemku vybudována.

c) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Jeseníku.

d) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

e) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující - znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

f) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník.

3247.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat dvě části pozemku s celkovou výměrou cca 24 m2 z pozemkové parcely č. 2406/1 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 1.500 Kč/m2.

3248.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 934 s nájemcem panem M. O., Jeseník, kterou byl sjednán nájem části pozemku o výměře 18 m2 z pozemkové parcely č. 784 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Smlouva bude ukončena ke dni 15.4.2022.

3249.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 782 o výměře 164 m2, pozemek parc. č. 784 o výměře 1082 m2 jehož součástí je stavba- rodinný dům čp. 62 a pozemek parc. č. 785 o výměře 198 m2, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obálkovou metodou.

3250.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana J. P. Jeseník o majetkoprávní narovnání  vztahující se k pozemkům ve vlastnictví města parc. č. 2303/1 o výměře 171 m2 a parc. č. 2303/2 o výměře 180 m2, oba v k.ú. Jeseník.

3251.

Rada města schvaluje bezúplatné poskytnutí společenského sálu, šatny za jevištěm, kuchyňky a balkonu v budově IPOS na ulici Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku pro uspořádání koncertu od 17,00 hod dne 29. 4. 2022 do 16,00 hod dne 30. 4. 2022 a uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Základní umělecká škola Jeseník, IČO 60341742, 28. října 873/2, Jeseník, která je organizátorem koncertu.

3252.

Rada města schvaluje bezúplatné poskytnutí společenského sálu, šatny za jevištěm, kuchyňky a balkonu v budově IPOS na ulici Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku pro uspořádání koncertu od 16,00 hod dne 30. 4. 2022 do 03,00 hod dne 01. 5. 2022 a uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Městská kulturní zařízení Jeseník, IČO 00852112, 28. října 880/16,  Jeseník, která je organizátorem bálu.

3253.

Rada města schvaluje nájemné ve výši 4.000 Kč za nájem společenského sálu, balkonu, kuchyňky, šatny za jevištěm, velké zasedací místnosti v budově IPOS na ulici Karla Čapka  1147/10 v Jeseníku, za účelem pořádání Májové taneční přehlídky YESDANCE a Závěrečné taneční přehlídky YESDANCE od 13,00 hod - do 18,00 hod dne 16. 5. 2022, od 13,00 hod - do 18,45 hod dne 17. 5. 2022, od 13,00 hod - do 18,00 hod dne 6. 6. 2022, od 13,00 hod - do 18,45 dne 7. 6. 2022 a uzavření smlouvy o nájmu s nájemcem Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z.s. se sídlem Sokolská 590, 790 84 Mikulovice IČO 04012500, která je organizátorem Májové taneční přehlídky YESDANCE a Závěrečné taneční přehlídky YESDANCE.

3254.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku o výměře 20 m2 z pozemkové parcely č. 2437/1 na nám. Svobody v k. ú. Jeseník, společnosti TopTeramo s.r.o., Vápenná 444, IČO 27789969, jako nájemci, za účelem umístění restaurační předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s nájemným ve výši 1 Kč/m2/den.

3255.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 1 o velikosti 3+kk (velikost cca 137 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 175/37 na ulici Priessnitzova v Jeseníku Ing. Elišce Manů, IČO 73291609 jako nájemci, s možností poskytovat předmět nájmu třetím osobám, a to na dobu určitou 1 rok, s nájemným ve výši 13.000 Kč/měsíc, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku („Rada města si vyhrazuje právo rozhodnout v konkrétních odůvodnitelných případech odlišným způsobem, než je upraven touto směrnicí“).

3256.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 (o velikosti 2+1, cca 65 m2) v nemovitosti č. p. 258 na ul.  Tyršova v Jeseníku s paní L. K., jako nájemcem, a to na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 30.09.2022, s nájemným ve výši 60 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 30.4.2022.

3257.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 (o velikosti 1+1, cca 35 m2) v nemovitosti č. p. 258 na ul.  Tyršova v Jeseníku s paní S. R., jako nájemcem, a to na dobu určitou 2 měsíců, tj. do 30.06.2022, s nájemným ve výši 60 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 29.4.2022.

3258.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zabezpečení vybudování technické a dopravní infrastruktury a budoucím převodu vlastnického práva k ní a souvisejícím pozemkům na město Jeseník č. MJ-SML/0265/2022 týkající se stavby „Technická vybavenost RD Lipovský kopec“ - resort Pod Předním vrškem, s M. K., H. N. a paní J. V., jako žadateli.

3259.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 22 konané dne 16.02.2022.

3260.

Rada města souhlasí s prodloužením povolení zvláštního užívání na vyhrazení 1 parkovacího místa pro konkrétní vozidlo RZ 6M4 8374 na ulici Zeyerova v Jeseníku na dobu určitou do 31.12.2022.

3261.

Rada města nevyhovuje žádosti pana P. H. o změnu dopravního značení na ul. Nerudova a Dobrovského.

3262.

Rada města nesouhlasí s úpravou provozu v lokalitě vymezené ul. Nerudova a Zlatá stezka na jednosměrný ve směru od ul. Husova po ul. Nerudova a ul. Zlatá stezka zpět na ul. Husova, a to v úseku od křižovatky ul. Nerudova s ul. Nerudova za objektem č.p. 1221 po křižovatku ul. Zlatá stezka s ul. Husova. 

3263.

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě záměru „Zastavovací studie lokality Kalvodova, Jeseník“.

3264.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města narovnat všechna vzájemná práva a povinnosti s Bytovým družstvem Jeseník, IČO 25941623, se sídlem Křižkovského 1271/6, 790 01 Jeseník, vyplývající z investiční výstavby budovy č.p. 1270 (byt. dům) na pozemku parc. č. 2144/6 a budovy č.p. 1271 (byt. dům) na pozemku parc. č. 2162/12, obě budovy zapsány na listu vlastnictví č. 2705 v katastru nemovitostí pro katastrální území Jeseník, obec Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, a to tak, že:

Město Jeseník převede do vlastnictví Bytového družstva Jeseník, IČ: 25941623, se sídlem Křižkovského 1271/6, 790 01 Jeseník,

a) spoluvlastnický podíl ve výši 51/100 na budově č.p. 1270 (byt. dům), na pozemku parc.
č. 2144/6, zapsáno na listu vlastnictví č. 2705 v katastru nemovitostí pro katastrální území Jeseník, obec Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

b) spoluvlastnický podíl ve výši 51/100 na budově č.p. 1271 (byt. dům), na pozemku parc.
č. 2162/12, zapsáno na listu vlastnictví č. 2705 v katastru nemovitostí pro katastrální území Jeseník, obec Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

c) pozemek parc. č. 2144/6, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí pro katastrální území Jeseník, obec Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

d) pozemek parc. č. 2162/12, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí pro katastrální území Jeseník, obec Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

to vše za cenu ve výši 413.102,- Kč.

3265.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 36/1 o výměře 94 m2 v k.ú. Seč u Jeseníka, obec Jeseník od F. V.,  B. V., Zlín, za cenu 1 800 Kč/m2 z důvodu nutnosti umístění části stavby výhybny na ulici Za Pilou, Jeseník – Pasíčka.

3266.

Rada města schvaluje Směrnici Rady města č. 1/2022 Organizační řád Městského úřadu Jeseník s účinností od 22. dubna 2022.

3267.

Rada města schvaluje Jednací řád rady města Jeseníku s účinností od 13.4.2022.