Knihovna Vincenze Priessnitze

Knihovna Vincenze Priessnitze

Za zakladatele knihovnictví se je považována rodina Dvořákova, která se do Jeseníku přistěhovala v roce 1946 z Klánovic na Hané a přihlásila se s žádostí o práci v oblasti kultury. Usilovali o založení městské knihovny. Knihovně byly přiděleny provizorní prostory a občané vyzváni, aby přispěli darem k vytvoření základního knihovního fondu. Velkým přínosem byly dotace Ministerstva kultury a osvěty. Knih přibývalo, půjčovalo se 3x týdně odpoledne, později každý den.
Dnem 1.1.1996 byl obnoven okres Jeseník. Knihovna pod novým názvem Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku se stává okresní knihovnou pro střediska Javorník, Jeseník, Mikulovice, Žulová a Zlaté Hory, které se opět staly součástí okresu Jeseník. Po delimitaci knihoven se započalo s vybavováním knihoven výpočetní technikou. Nejprve byly vybaveny počítači střediskové knihovny, kde se používá knihovnický program KP – sys. Ve druhé fázi byly připojeny na internet. Taktéž dalších 16 menších knihoven bylo vybaveno počítači. K 31.12.2002 došlo k zániku okresu Jeseník v rámci reorganizace státní správy. Současně došlo ke změně systému knihoven. Všechny knihovny byly převedeny na obce a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku je pověřena  výkonem regionálních funkcí v oblasti. Od roku 2016 spadá knihovna pod Městská kulturní zařízení Jeseníku.

Více zde.

Zdroj: Knihovna Vincenze Priessnitze