NOVELA ZÁKONA č. 56/2001 Sb.

10. 05. 2017
NOVELA ZÁKONA č. 56/2001 Sb.

Vážení občané,
od 1. června vstoupí v účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět většinu evidenčních úkonů v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (depozit), nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost o registrační značku na přání. Jak již bylo zmíněno od 1.6.2017 již nebude nutné chodit kvůli těmto úkonům na úřad v místě bydliště, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel trvalé bydliště nebo sídlo firmy. Upozorňujeme však na výjimky, a to v případě vyřazení vozidla z provozu (depozit) je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, na kterém došlo k jeho vyřazení. Při vyřazení vozidla z provozu vlastník odevzdává úřadu registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, které zůstávají uložené na tom konkrétním úřadě do doby, než vlastník uvede vozidlo opět do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na úřadě, kde byla podána žádost.

Stále platí, že v  případě převodu vlastnického práva (prodej nebo koupě vozidla) žádost podává společně dosavadní a nový vlastník. Tyto osoby mohou být zastoupeny na základě písemné plné moci, která musí být úředně ověřena. K žádosti se přiloží technický průkaz, osvědčení o registraci silničního vozidla, protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dnů a zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pokud nový nebo dosavadní vlastník vozidla nespolupracuje a znemožňuje tak naplnění zákonné povinnosti provedení změny vlastníka vstupuje v platnost od 1.6.2017 nová právní úprava.  S novou právní úpravou se pojí i úskalí, na která je třeba upozornit. Aby bylo možné provést změnu v registru vozidel i bez nespolupracujícího ať již dosavadního či nového vlastníka vozidla, musí být splněny následující podmínky:

  1. Při podání žádosti musí být spolehlivě doloženo, že došlo ke změně vlastnických práv k předmětnému vozidlu;  vozidlo musí být nezaměnitelně identifikováno, stejně tak musí být nezaměnitelně identifikováni účastníci smluvního vztahu a musí existovat (nesmí jít o smyšlené osoby, úřad nemůže vyrozumívat a vyzývat neexistující osoby, ani nemůže osoby sám identifikovat). Ideálním stavem je předložení písemné kupní smlouvy, která bude naplňovat popsané požadavky.
  2. Žádost musí být podána bezprostředně po uplynutí  zákonné lhůty k provedení změny (10 pracovních dnů ode dne změny vlastnických práv).
  3. K této žádosti je třeba doložit protokol o evidenční kontrole, který od 1 .6. 2017 nesmí být starší 30 dnů ke dni podání žádosti. Tento protokol může být pro žadatele zcela nedosažitelným, pokud vozidlo prodal a vozidlo s doklady předal novému vlastníkovi, který odmítá součinnost.
  4. Musí být předložena platná zelená karta pojištění.
  5. Musí být uhrazen správní poplatek a jde-li o vozidlo, které podléhá i poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků („ekopoplatek“), pak musí být zaplacen i ten.

Jakmile budou splněny podmínky, uvedené pod 1) až 5), existuje reálná možnost, že řízení skončí provedením změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel. V opačném případě bude řízení zastaveno a v registru silničních vozidel bude i nadále zapsán dosavadní vlastník a provozovatel.  Absence dokladů k vozidlu, tedy technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, naopak nově nebude při podání žádosti překážkou, žadatel je předkládá jen v případě, má-li je k dispozici (nejsou-li v držení nespolupracujícího vlastníka).

Nová právní úprava, kterou lze využít v případě, že nedojde k součinnosti mezi dosavadním a novým vlastníkem při zápisu změny v registru silničních vozidel nebude jednoduchou záležitostí. Z toho důvodu doporučujeme několik zásad, kterých by bylo dobré se při prodeji (koupi) vozidla držet:

  1. Vždy (i v případě vozidla nepříliš vysoké hodnoty) sepište srozumitelnou kupní smlouvu k vozidlu, ve které bude řádně identifikováno vozidlo (značka, registrační značka, VIN), obě strany smluvního vztahu (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo OP, prodávajícího i kupujícího) a datum uskutečnění prodeje. Z naší strany se jedná pouze o doručení z naší praxe.  Zákonná úprava písemnou podobu  kupní smlouvy u motorového (či nemotorového) vozidla nevyžaduje. Ve vašem zájmu doporučujeme trvat na vzájemném předložení dokladu totožnosti a je-li jednou ze smluvních stran právnická osoba, též prokázání, že s Vámi jedná její statutární zástupce.
  2. Je-li to možné, volte způsob předání vozidla a dokladů tak, aby se tak stalo teprve poté, co spolu na některém z STK provedete evidenční kontrolu, pojistíte vozidlo a na některém z úřadů obce s rozšířenou působností (nově libovolném) provedete změnu vlastníka a provozovatele vozidla.

Naše výše uvedené doporučení se může zdát někomu obtížně splnitelné, ale bohužel z naší praxe se tímto způsobem můžete vyvarovat případným problémům. Zvláště pak, když jsou prodávající s kupujícím vzájemně cizí osoby.

Oddělení dopravně správních agend
Registr vozidel