ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018

19. 01. 2018
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018

Zastupitelé města schválili 14. 12. 2017 rozpočet na rok 2018 s příjmy 243 360 000 Kč, výdaji 262 100 000 Kč a financováním 18 740 000 Kč. V rámci financování je zapojen zůstatek prostředků minulých let ve výši cca 17 milionů a dlouhodobý revolvingový úvěr. 

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2018 je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020, schválený rozpočet na rok 2017 včetně jeho skutečného plnění a požadavky vedení a správců ORJ.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 se zvyšují daňové příjmy o cca 11,5 milionu korun na 170 394 000. Největší nárůst představuje zvýšení u DPH (o 8 milionů), které je vedle růstu ekonomiky ovlivněno zejména změnou zákona o rozpočtovém určení daní, které zvyšuje podíl obcí na celostátním výběru této daně. Nárůst daně ze závislé činnosti (o 2,8 milionu) je dán celorepublikovým růstem mezd. Výrazný pokles u daně z nemovitých věcí je způsoben novou OZV upravující výši sazeb daně ve městě Jeseník (platí od 1.1.2018). Nárůst nedaňových příjmů o přibližně 6,1 milionu ovlivnilo zrušení městské příspěvkové organizace SMMJ a převodem její činnosti na město. O cca 10,5 milionu korun se navyšují přijaté transfery (dotace na realizované projekty).

 Běžné výdaje jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 vyšší o cca 29 milionů Kč, z toho cca 16 milionů představuje nárůst osobních výdajů (celostátní platová úprava, převod pracovníků ze zrušené SMMJ), cca 5,8 milionu Kč výdaje spojené s neinvestičními dotacemi (MAP, Škola pro všechny, Centrum společných aktivit, Tvorba strategických dokumentů a vzdělávání) a zbytek pak představují zvýšené výdaje na opravy a provoz majetku města (IPOS, bytový fond a tepelné hospodářství). Kapitálové výdaje jsou ve výši 31 444 000 Kč (v roce 2017  6,5 mil. Kč). Počátkem roku 2018 budou do rozpočtu města zařazeny nerealizované či nedokončené investiční akce zahrnuté v rozpočtu roku 2017 (parkoviště pod budovou IPOS, Centrum společných aktivit, sociální bydlení Tylova, chodník Rejvízská, sportovní hala, II. etapa regenerace sídliště 9. května) ve výši cca 93 milionů korun.

Podrobnější informace zde: 

Ing. Karel Buchta, vedoucí odboru finančního