Objednávky, smlouvy

Aktuální smlouvy a objednávky naleznete v REGISTRU SMLUV.

Archiv objednávek a smluv:
Objednávky 2016
Smlouvy 2016
Objednávky a smluvy 2014 - 2015

Usnesení 80. zasedání Rady města Jeseník z 24. 11. 2016:
2490.
Rada města revokuje usnesení č. 552 a 553 přijatá na 18. zasedání Rady města Jeseníku dne 30. 4. 2015.
2491.
Rada města revokuje usnesení č. 2306 přijaté na 70. zasedání Rady města Jeseníku dne 23.9.2016.
2492.
Rada města vydává Směrnici rady města č. 2/2016 o zveřejňování závazků v Registru smluv, dle důvodové zprávy.

Usnesení 70. zasedání Rady města Jeseník z 23. 9. 2016, dle kterých se zveřejňují objednávky a smlouvy dle níže uvedených kritérií:
2305.
Rada města revokuje usnesení č. 551 z 18. zasedání RM ze dne 30. 4. 2015.
2306.
Rada města schvaluje trvalé zveřejňování uzavřených smluv, jejichž účastníkem je město Jeseník, a to v Registru smluv, přičemž zveřejňovány budou i všechny smlouvy, které město Jeseník není povinno zveřejňovat dle § 3, odstavce (2), pododstavce i) zákona č. 340/2015 Sb. Takto budou zveřejňovány všechny smlouvy uzavřené ode dne 23. 9. 2016. Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy, bude v Registru smluv na místo toho zveřejněna objednávka, přičemž ze zveřejňování jsou vyjmuty objednávky, jejichž hodnota plnění nepřesahuje částku 10 000 Kč bez DPH. Ostatní výjimky z povinnosti uveřejnění objednávek a smluv se budou řídit § 3 zákona č. 340/2015 Sb., dle důvodové zprávy.

Usnesení 18. zasedání Rady města Jeseník z 30. 4. 2015, dle kterých se zveřejňují objednávky a smlouvy dle níže uvedených kritérií:551.
Rada města schvaluje trvalé zveřejňování platných smluv, jejichž účastníkem je město Jeseník, a to na internetových stránkách města www.jesenik.org, přičemž zveřejňovány budou všechny smlouvy uzavřené ode dne 21.11.2014 a všechny smlouvy i v budoucnu uzavřené, včetně všech dodatků k těmto smlouvám, vyjma:

- nájemních smluv na byty,

- nájemních smluv na prodejní stánky,

- nájemních smluv na hrobová místa,

- smluv uzavíraných v pracovněprávních vztazích,

- smluv uzavíraných v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka,

- smluv o technickém střežení objektu Městskou policií Jeseník,

- nájemních smluv, jejichž předmětem je umístění kamerového bodu a příslušenství městského kamerového dohlížecího systému,

- dohod o výkonu pěstounské péče,

- smluv o právu provedení stavby, kde město Jeseník je v pozici stavebníka a investora stavby,

- smluv o zajištění a provedení přeložek sítí technického vybavení,

- plánovacích smluv

a vyjma smluv o těchto smlouvách budoucích. Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy, bude na internetových stránkách na místo toho zveřejněna objednávka, přičemž ze zveřejňování jsou vyjmuty objednávky, jejichž hodnota plnění nepřesahuje částku 10 000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.

552.
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zajistil zveřejnění smluv a objednávek dle předchozího usnesení, uzavřených a vystavených ode dne 21.11.2014, jejichž účastníkem či objednatelem je město Jeseník, a to na internetových stránkách města www.jesenik.org, v termínu nejpozději do 01.06.2015, dle důvodové zprávy.
553.
Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník zajistit od 01.06.2015 trvalé zveřejňování platných smluv, jejichž účastníkem je příslušná příspěvková organizace, a to prostřednictvím oddělení informatiky MěÚ Jeseník na internetových stránkách města www.jesenik.org, přičemž zveřejňovány budou všechny smlouvy uzavřené ode dne 21.11.2014 a všechny smlouvy i v budoucnu uzavřené, včetně všech dodatků k těmto smlouvám, vyjma:

- smluv uzavíraných v pracovněprávních vztazích,

- smluv o poskytování sociálních služeb,

a vyjma smluv o těchto smlouvách budoucích. Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy, bude na internetových stránkách města na místo toho zveřejněna objednávka, přičemž ze zveřejňování jsou vyjmuty objednávky, jejichž hodnota plnění nepřesahuje částku 10 000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.