Kobylá nad Vidnavkou

Územní plán obce Kobylá nad Vidnávkou

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP obce Kobylá nad Vidnávkou

18.5.2005

ZO/18/2005

OZV č. 9/2005

4.6..2005

Změna č.1

26.9.2007

ZO/12/II/2007

OZV č. 12/2003

18.10.2007

Změna č.2

9.8.2012

ZO 18/2012

OPP č. 391/2012

10.9.2012

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Textová část ÚPO

Regulativy

Grafická část

Hlavní výkres A

Hlavní výkres B

Hlavní výkres C

Doprava A

Doprava B

Doprava C

Energetické a tel. sítě A

Energetické a tel. sítě B

Energetické a tel. sítě C

Plynofikace A

Plynofikace B

Plynofikace C

Kanalizace A

Kanalizace B

Kanalizace C

Vodovod A

Vodovod B

Vodovod C

Zábor ZPF a PUPFL A

Zábor ZPF a PUPFL B

Zábor ZPF a PUPFL C

Územní systém ekologické stability A

Územní systém ekologické stability B

Územní systém ekologické stability C

Veřejně prospěšné stavby A

Veřejně prospěšné stavby B

Veřejně prospěšné stavby C

Změna č. 1

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Grafická část

Výkres základního členění území část A

Změna č. 2

Textová část

Opatření obecné povahy

Grafická část

Širší vztahy

Hlavní výkres část A

Hlavní výkres část B

Hlavní výkres část C