Obecně závazná vyhláška 8/2010

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Jeseníku se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usnesením č. ... usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona           č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 • (1) Město Jeseník touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").
 • (2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Jeseník (dále jen „správce poplatku").[1]

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 • (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jeseníku [2]
 • (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 • (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa vden, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo vden, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 • (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 • (3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 • (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 • (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 • (3) V ohlášení držitel psa uvede[5]
 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, vpřípadě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří apočet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 • (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

Čl. 5
Sazba poplatku

 • (1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo vk.ú. Jeseník nebo vk.ú. Bukovice u Jeseníka na ulici Erbenova, Habrová, Na Stráni, Sládkova, Nábřežní
 • a) 300,- Kč vdomech max. o 3 bytech, vrodinných domech nebo ostatních stavbách
 • b) 750,- Kč vdomech o 4 nebo 5 bytech
 • c) 1500,- Kč vdomech o více než 5 bytech
 • d) 200,- Kč je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 
 • (2) Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo vk.ú. Bukovice u Jeseníka mimo ulici Erbenova, Habrová, Na Stráni, Sládkova, Nábřežní, nebo vk.ú. Seč u Jeseníka, anebo vk.ú. Jeseník na ulici Lipovská, za skladem potravin (tzv.Peklo)

a)     150,- Kč v domech max. o 3 bytech, v rodinných domech nebo ostatních stavbách

b)     225,- Kč v domech o 4 nebo 5 bytech

          c)   1050,- Kč v domech o více než 5 bytech

 • d) 75,- Kč je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu .

Čl. 6
Splatnost poplatku

 • (1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nečiní-li více než 750,- Kč
 • (2) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku činí-li více než 750,- Kč
 • (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

         Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je[7] :

 • (1) osoba nevidomá, bezmocná aosoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených kdoprovodu těchto osob
 • (2) osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy
 • (3) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl. 8
Navýšení poplatku

 • (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[8]
 • (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jeseníku č.11/2003 o místním poplatku ze psů ze dne 11.12.2003.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.    

 

 

           

        Ing. Marie Fomiczewová                                                                         Mgr. Petr Procházka                                                          
                 starostka                                                                                           místostarosta


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích