Oddělení majetku

Oddělení majetku
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí a středa 8:00-11:00 a 13.00-17.00. Po předchozí telefonické či elektronické domluvě nebo objednání prostřednictvím rezervačního systému lze svou záležitost vyřídit také v úterý a čtvrtek 8:00-11:00. Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4, Jeseník
 Telefon584 498 138
 Emailsarka.urbanova@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 17:00
Úterýdle domluvy
Středa08:00 - 17:00
Čtvrtekdle domluvy
Pátekdle domluvy
Zaměstnanci odboru/oddělení
Urbanová Šárka Bc.
vedoucí oddělení
584 498 138
sarka.urbanova@mujes.cz
kancelář 301, přízemí Tovární 1287/4
zástupce vedoucí oddělení, stavební dozory, terénní kontrolní činnosti, místní komunikace, veřejné osvětlení
584 498 139
monika.nepejchalova@mujes.cz
kancelář 302, přízemí Tovární 1287/4
pronájmy, prodeje nemovitého majetku (pozemky, budovy, věcná břemena)
584 498 184
jaroslava.hajdova@mujes.cz
kancelář 303, přízemí Tovární 1287/4
správce bytového fondu
584 498 118
pavel.horelica@mujes.cz
kancelář 302, přízemí Tovární 1287/4
veřejné prostranství, pronájem bytů, nebytových prostor
584 498 147
kamila.pecinova@mujes.cz
kancelář 304, přízemí Tovární 1287/4
územní a stavební řízení
584 498 103
zuzana.simkova@mujes.cz
kancelář 305, přízemí Tovární 1287/4
byty a nebytové prostory
584 498 187
anna.strbova@mujes.cz
kancelář 401, 1. patro Tovární 1287/4
energetik
584 498 167
bohuslav.vintr@mujes.cz
kancelář 411, 4. patro IPOS Karla Čapka 1147
Formuláře
Popis činnosti odboru/oddělení

Oddělení majetku v samostatné působnosti, při správě majetku města:

 • zabezpečuje přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu, evidenci a kontrolu  věci movitých a nemovitostí ve vlastnictví města (dále jen „majetek města"), vyjma nemovitého majetku svěřeného Organizačním řádem a v jeho rámci vydaným vnitřním předpisem jinému útvaru (např. odboru vnitřních věcí nebo smlouvou předány do správy příspěvkové organizaci zřízené městem))
 • zajišťuje opravy a údržbu majetku města v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek a se schváleným rozpočtem města.
 • v rozsahu obstaravatelských smluv kontroluje a usměrňuje činnost správce (bytového a nebytového fondu města, místních komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, hřbitovů atd.), včetně příslušné evidence
 • v souladu s usneseními orgánů města připravuje a realizuje pronájmy, výpůjčky a převody spravovaného majetku města včetně získávání souvisejících listin vydaných státními orgány (např. z katastrálního úřadu) nebo jiných veřejných listin (notářských a exekutorských zápisů, souhlasných prohlášení, apod.)
 • v kompetenci oddělení majetku v souladu s usneseními orgánů města připravuje a realizuje převody majetku z cizího vlastnictví do vlastnictví města, včetně získávání souvisejících listin; dále v souladu s usneseními orgánů města připravuje a realizuje pronájmy, výpůjčky cizího majetku, pokud nejsou vnitřním předpisem svěřeny jinému útvaru
 • v kompetenci oddělení majetku v souladu s usneseními orgánů města připravuje a zajišťuje uzavírání smluv o zástavních právech a věcných právech k věcem cizím
 • spravuje vodní toky a vodní díla na území města ve vlastnictví města
 • zabezpečuje úkoly města v oblastech zemědělství, lesnictví a myslivosti a energetického hospodářství, z hlediska práv a povinností vlastníka u oddělením spravovaného majetku města
 • v souladu s vnitřním předpisem zajišťuje v součinnosti s právním oddělením přípravu smluv vyplývající z kompetence oddělení majetku
 • v souladu s vnitřním předpisem zajišťuje výběr zhotovitele a realizaci výběrového řízení u zakázek v kompetenci oddělení majetku
 • odpovídá za řešení reklamací u realizovaných zakázek v kompetenci oddělení majetku
 • zastupuje město jako právnickou osobu a vlastníka spravovaného majetku při správních apod. řízeních, které se týkají majetku města v kompetenci oddělení majetku; to neplatí, pokud starosta k zastupování města písemně v konkrétní kauze zmocní zaměstnance města funkčně zařazeného do jiného útvaru (půjde zpravidla o právníka města), nebo jinou osobu, např. mandatáře, projektanta, odborného lesního hospodáře, apod.)
 • zpracovává stanoviska města z titulu vlastníka nemovitostí vydávaná pro potřeby rozhodování správních úřadů; pokud v důsledku realizace zamýšleného záměru dojde k podstatnému znehodnocení nemovitého majetku města, tj.: ke zrušení stávajících parkovacích ploch na místních i veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví města nebo v případě úpravy organizace dopravy v dotčeném prostoru, včetně s tím spojené stavební a technické úpravy pozemních komunikací ve vlastnictví města anebo v obdobných případech může oddělení stanovisko vydat až po projednání v radě města, v souladu s rozhodnutím rady města
 • zajišťuje podklady pro založení nebo zánik právnických osob založených s majetkovou účastí města, viz § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pokud je činnost těchto osob v kompetenci oddělení majetku; přitom úzce spolupracuje s orgány města a s právníkem města
 • ve spolupráci s právníkem města zabezpečuje veškeré podklady pro řádné rozhodování a aktivní účast příslušných orgánů města při výkonu majetkových a dalších práv města jako společníka, akcionáře, člena družstva, případně též zakladatele obecně prospěšné společnosti, apod.; jedná se např. o Technické služby Jeseník, a.s., VaK Jesenicka, a.s.; to neplatí, pokud tuto činnost dle Organizačního řádu vykonává jiný útvar nebo orgán města
 • zajišťuje agendu spojenou s užíváním veřejného prostranství
 • zajišťuje administrativu bytové komise
 • zajišťuje oblast energetiky na majetku města

Oddělení majetku v přenesené působnosti I:

 • vykonává správu místního poplatku z užívání veřejného prostranství na základě zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušné obecně závazné vyhlášky města