Oddělení investic

Oddělení investic
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4, Jeseník
 Telefon584 498 180
 Emailjiri.uher@mujes.cz (adresa neslouží pro zasílání podání)
Zaměstnanci oddělení
Uher Jiří, Ing.
vedoucí Oddělení investic
584 498 180
jiri.uher@mujes.cz
kancelář 216, Tovární 1287/4
veřejné zakázky malého rozsahu, majetkoprávní vztahy
584 498 137
monika.blandova@mujes.cz
kancelář 201, Tovární 1287/4
realizace investičních akcí, zástupce vedoucího Oddělení investic
584 498 112
marek.fatura@mujes.cz
kancelář 201, Tovární 1287/4
veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
584 498 169
jana.gvizdova@mujes.cz
kancelář 206, Tovární 1287/4
referentka - agenda dotací
584 498 132
gabriela.otavova@mujes.cz
kancelář č. 205, Tovární 1287/4
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti oddělení

Oddělení investic zajišťuje zejména v samostatné působnosti tuto činnost:

  • veškerou agendu v oblasti investic u nemovitostí ve vlastnictví města a jejich velkých oprav, tj. oprav nemovitých věcí nad 500 000,-- Kč/akci, vč. DPH, včetně stavebního a autorského dozoru
  • veškerou agendu v oblasti investic u movitého majetku města, vyjma movitého majetku města svěřeného Organizačním řádem a v jeho rámci vydaným vnitřním předpisem jinému útvaru
  • ve spolupráci s příslušnými správci ORJ zpracovává návrh plánu investic a velkých oprav
  • předprojektovou a projektovou přípravu městských investic a velkých oprav, podklady pro vydání rozhodnutí či jiných stanovisek podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících podkladů z katastrálního úřadu
  • předprojektovou a projektovou přípravu investic města a velkých oprav, podklady pro správní orgány pro vydání správních rozhodnutí a vyjádření, osvědčení, sdělení, či závazných stanovisek, včetně souvisejících podkladů z katastrálního úřadu
  • v součinnosti s právníkem města (v souladu s vnitřním předpisem) přípravu smluv vyplývající z kompetence oddělení investic
  • řešení reklamací u realizovaných zakázek v kompetenci oddělení investic
  •  výběr zhotovitele a realizaci zadávacího řízení u zakázek, pokud nespadají do kompetence jiného útvaru; přitom postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřního předpisu
  • ve své působnosti aktivně vyhledává informace v oblasti dotační politiky, eviduje je a předává útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám
  • zastupuje město jako právnickou osobu a vlastníka majetku při správních řízeních, pokud se týkají investičních akcí u nemovitého majetku nebo velkých oprav nemovitého majetku nad 500 000,-- Kč/akci vč. DPH; to neplatí, pokud starosta k zastupování města písemně v konkrétní kauze zmocní zaměstnance města funkčně zařazeného do jiného útvaru (půjde zejména o právníka města) nebo jinou osobu, např. mandatáře, příkazníka (architekta, projektanta, odborníka na veřejné zakázky, apod.)