Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 405
Fax584 498 460
 Emailjiri.kovalcik@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 17:00
Úterýdle domluvy
Středa08:00 - 17:00
Čtvrtekdle domluvy
Pátekdle domluvy
Zaměstnanci oddělení
Kovalčík Jiří, Mgr.
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
584 498 405
jiri.kovalcik@mujes.cz
kancelář 409A - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, veřejný opatrovník, recepty s modrým pruhem
584 498 434
hana.havrilova@mujes.cz
kancelář 402 - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, seniorské aktivity, senior taxi, komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
584 498 406
alena.kalinova@mujes.cz
kancelář 406 - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník - sociální kurátor, zvláštní příjemce důchodu, protidrogový koordinátor
584 498 455
sona.landauerova@mujes.cz
kancelář 404 - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, parkovací průkazy, euroklíče
584 498 421
alois.popelka@mujes.cz
kancelář 407 - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
sociální pracovník, komunitní plánování sociálních služeb, koordinátor národnostních menšin
584 498 414
bohumila.ptackova@mujes.cz
kancelář 403 - 4. podlaží A, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Popis činnosti oddělení

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

V přenesené působnosti I, resp.II a III.plní některé úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi, zejména:

 • chrání práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektuje jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovává mlčenlivost, nestanoví-li zákon nebo zvláštní předpis jinak,
 • informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní odpovědnosti,
 • respektuje jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situace, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti,
 • vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,
 • spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
 • shromažďuje a analyzuje údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
 • ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi dohodne postup řešení jejich situace hmotné nouze,
 • při řešení situace hmotné nouze používá metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
 • vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
 • spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají,
 • sděluje na výzvu příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu;
 • při řešení situace osob v hmotné nouzi spolupracuje s Krajskou pobočkou Úřadu práce a umožňuje kontrolu použitých metod a postupů,;
 • v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;
 • využívá pro řešení hmotné nouze informační systém pomoci v hmotné nouzi,
 • při řešení situace osob v hmotné nouzi, a to bez ohledu na dobu, po kterou se tyto osoby v hmotné nouzi nacházejí, je oprávněn na základě jejich souhlasu vstupovat do obydlí, v němž  tyto osoby žijí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce;

plní některé úkoly při zajišťování sociálních služeb, zejména:

v přenesené působnosti I.

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,

v přenesené působnosti III.

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky,
 • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
 • na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,

plní další úkoly v přenesené působnosti I., II. a III., zejména:

 • zajišťuje činnost protidrogového koordinátora,
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a § 43 zákona o rodině,
 • spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem, provádí dohled nad nezletilým, pokud ho sám stanovil, a sleduje jejich účinnost,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění,
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (§ 91, odst., 6 z.o soc.službách),
 • rozhoduje o  stanovení úhrady za stravu a péči, je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy (§74 zákona o soc.službách) ,
 • vede evidenci žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční příspěvky z rozpočtu městě, žádosti posuzuje a navrhuje výši příspěvku. Zpracovává smlouvy o poskytnutí příspěvku a vede jejich evidenci,
 • zajišťuje činnost komise pro rodinu a sociální věci,
 • zabezpečuje distribuci, vrácení, likvidaci a vedení evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem v souladu s § 13 zákona o návykových látkách,
 • metodiky vede a kontroluje příspěvkovou organizaci města Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník, IČ 00852163,
 • spolupracuje ve vymezené působnosti se správním odborem při řešení přestupků dle §§ 21, 28,31, 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
 • spolupracuje ve vymezené působnosti se správním odborem při řešení přestupků dle §§ 59-59l zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,v platném znění,
 • vymáhá podle právních předpisů a vnitřního předpisu pohledávky, pokud vznikly z jeho činnosti; přítom je oprávněn podávat návrhy soudu a též obecnému správci daně jako exekučnímu orgánu podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění, anebo vymáhá pohledávky sám jako exekuční orgán podle § 106, odst. 2 a § 107 správního řádu; po dohodě může předat některé kauzy k vymáhání oddělení starosty, jakožto centrálnímu městskému exekučnímu správnímu orgánu,
 • je-li výslovně ustanoven pravomocným rozhodnutím soudu, státního zástupce nebo správního orgánu, vykonává funkci tzv. kolizního opatrovníka pro konkrétní kauzu u zletilé osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, jejíž opatrovník právě z hlediska kolize zájmů nemůže pro tento případ svou činnost vykonávat (ochrana zájmů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění),
 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a péči, je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy (§74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).