Oddělení vnitřní správy

Oddělení vnitřní správy
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 401
 Emailpetr.vyhlidal@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
Vyhlídal Petr, Ing
vedoucí Oddělení vnitřní správy
584 498 401
petr.vyhlidal@mujes.cz
kancelář 532 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
řidič
584 498 159
zdenek.krivanek@mujes.cz
přízemí, radnice Masarykovo nám. 167/1
krizové řízení, zástupce vedoucího Oddělení vnitřní správy
584 498 416
miroslav.kucera@mujes.cz
kancelář 532 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 444
lenka.pilna@mujes.cz
kancelář - 1. podlaží(=přízemí), IPOS - Karla Čapka 1147/10
správce
584 498 154
vitezslav.pilny@mujes.cz
přízemí, radnice Masarykovo nám. 167/1
referent
584 498 411
jaroslav.smolka@mujes.cz
kancelář 537 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
archivní a spisová služba
584 498 443
dagmar.wormova@mujes.cz
kancelář 190 - 1. podlaží(=přízemí), IPOS - Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Popis činnosti oddělení

Oddělení vnitřní správy zajišťuje zejména:

 • Při své působnosti spolupracuje se všemi dotčenými obcemi a státními orgány.

 • Přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu a kontrolu budov v majetku města, v nichž sídlí MěÚ, vyjma investic u těchto budov a dalších neinvestičních stavebních akcí v předpokládané hodnotě nad 200 tis. Kč/akci, bez DPH, které zabezpečuje oddělení investic a rozvoje.

 • Přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu, evidenci a kontrolu věcí movitých ve vlastnictví města (dále „majetek města “), pokud nejsou Organizačním řádem a v jeho rámci vydaným vnitřním předpisem svěřeny jinému útvaru (např. oddělení majetku).

 • Úkoly spojené s pořádáním veřejných sbírek.

 • Vedení agendy služebních motorových vozidel.

 • Komplexní archivní službu a gesci nad spisovou službou v rámci města, viz vnitřní předpis.

 • Centrální podatelnu a výpravnu.

 • Zpracování došlé pošty a její další distribuci.

 • Roznášku listovních zásilek úřadu v rámci města Jeseník.

 • Je povinen umožnit v úředních hodinách veřejnosti bezplatně nahlížet do Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv dle § 13 zákona č. 309/1999 Sb., v platném znění.

 • Vedení a evidenci novin, časopisů a knih na MěÚ Jeseník, včetně zajišťování objednávek tisku.

 • Úkoly města na úseku požární ochrany včetně sdružení dobrovolných hasičů dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 • Plní úkoly dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Krizové řízení v rámci právních předpisů a pokynů starosty města.

 • Na základě schválených požadavků centrální nákup a distribuci materiálu a služeb.

 • Spolupráci s útvary nebo jinými osobami (např. s Městskými kulturními zařízeními, oddělením cestovního ruchu) při významných a kulturních akcí pořádaných v jím spravovaných budovách.

 • Dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka v rámci svých kompetencí zabezpečení akcí pořádaných v budově radnice nebo jiných objektech města, např. v Kapli.

 • Zajišťuje uskladnění nalezených věcí dle § 1051 až §1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a související agendu.

 • Zabezpečuje pohřeb osob, u nichž nesjednal do 96 hod. od oznámení úmrtí nikdo pohřeb, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a neprojevilo o něj podle zvláštního předpisu zájem zdravotnické zařízení, viz ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • V přenesené působnosti vedení evidence válečných hrobů a plnění úkolů s tím spojených dle zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Komplexní organizační a technické zajištění všeobecných voleb do zastupitelských orgánů a referend ve spolupráci se správním odborem.

 • Úkoly související s oblastí BOZP a PO.