Změna trvalého pobytu

Název
Změna trvalého pobytu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Změna trvalého pobytu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní ověřené plné moci.
Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
Zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odst.5 - 6 zákona č.133/2000 Sb.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Občan předloží platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde:
MěÚ Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel, 3. podlaží, č. dveří 317 - budova K. Čapka 1147/10, Jeseník, viz úřední hodiny na odboru správním.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.
Doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny).
Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis přihlašovacího lístku, který je k dispozici na evidenci obyvatel MěÚ Jeseník, Odbor správní, se sídlem Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na místě správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15-ti let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí správní poplatek 100,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
- Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na www stránkách: www.mvcr.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel, se sídlem Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, správní odbor, evidence obyvatel
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Kamila Macíková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2016
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:30.01.2018
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno