Mapový portál

Mapa města Územní plán Jeseník
Mapa města Jeseník s možností vyhledání popisných čísel domů
a parcel na podkladu ortofotomapy, orientačního plánu, technické mapy 
a parcelní kresby.
Aktuální podoba platného Územního plánu Jeseník.
Zimní údržba Územní plány obcí
Přehled komunikací a chodníků
udržovaných městem v zimním
období.
Územní plány obcíÚzemní plány a změny územních
plánů obcí v působnosti ORP Jeseník.
Územně analytické podklady Turistické trasy a cyklotrasy
Územně analytické podklady
ORP Jeseník obsahují výkres
limitů, hodnot, záměrů a problémový výkres a rozbor udržitelného rozvoje území.