Zápis tažných zařízení vozidel

Zápis tažného zařízení vozidla

Zápis tažného zařízení vozidla do dokladů vozidla a registru silničních vozidel lze provést v těchto případech :

A)    Tažné zařízení, které je typově schváleno Ministerstvem dopravy ČR a je doloženo typovým listem

-         registračnímu místu se předkládá originál typového listu, vydaného výrobcem TZ
-         dále nutno doložit, že byla provedena jeho odborná montáž pověřeným montážním pracovištěm (ta určuje držitel osvědčení o schválení typu TZ, tedy zpravidla výrobce TZ)
-         v případě individuální montáže TZ nutno předložit potvrzení odborné montáže, vydané zkušební stanicí (STK)

B)    Tažné zařízení, jednotlivě dovezené ze zahraničí

-         tažné zařízení musí být vybaveno výrobním štítkem a písemnými doklady k TZ, štítek i doklady musí obsahovat záznam o  homologaci TZ (94/20ES, či EHK 55), dále musí být v dokladech uvedeny montážní pokyny a skutečnost, že je TZ určeno pro dané vozidlo
-         při žádosti o zápis TZ do dokladů k vozidlu a registru silničních vozidel je nutno předložit protokol o technické prohlídce, vystavený zkušební stanicí (STK), ta zkontroluje zástavbu TZ na vozidle a vyjádří se k provedení montáže z hlediska stanovených podmínek

C)        Montáž homologovaného TZ na základě rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení na vozidlo

-         montáž provádí držitel rozhodnutí o povolení montáže, který rovněž provádí zápis do TP
-         žadatel o zápis do osvědčení o registraci vozidla a registru silničních vozidel předkládá registračnímu místu spolu s doklady k vozidlu též kopii rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení (musí vydat jeho držitel při montáži)

 D)  Tažné zařízení (TZ) typově schválené Ministerstvem dopravy (MD) a není  nedoloženo typovým listem

Pokud bylo TZ vyrobeno před  01.04.2003, nebylo povinností výrobce opatřovat výrobky typovým listem v provedení takovém, jaký je na internetových stránkách MD (v praxi se stává, že mezi nákupem TZ a jeho montáží na vozidlo uplyne doba i několik let). Povinností výrobce však bylo vybavit TZ doklady, které potvrdí shodu výrobku se schváleným typem a které je dotyčný povinen předložit při zápisu TZ do technického průkazu (TP) vozidla. Povinnost potvrzení odborné montáže na vozidlo platí i v těchto případech, tj. potvrzení může vydat pověřené montážní pracoviště nebo zkušební stanice. V případě, že ve výše uvedených dokladech není uvedeno datum výroby, bere se za směrodatné datum prodeje.
Pokud bylo TZ vyrobeno po 01.04.2003 bylo, a je povinností výrobce vybavovat TZ typovým listem dle schváleného vzoru, jaký je uveden na internetových stránkách MD.

E) TZ demontované z jiného vozidla

Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:

- TP vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!)
-  potvrdit odbornost montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky.

F) TZ provozované, ke kterému nejsou doklady

     Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit
     následovně:
     - vyjádřením výrobce TZ
     - identifikace TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny
     + potvrzení odborné montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky