Útvar tajemníka

Útvar tajemníka

Útvar tajemníka zajišťuje zejména: Zajišťuje agendu kolektivní smlouvy (je-li sjednána) a pracovního řádu. Spravuje sociální fond města včetně evidence osobních kont a zajišťuje jeho používání dle stanovených pravidel. Vede agendu spojenou se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců v MěÚ, včetně kontaktu se školícími agenturami. Vede agendu komplexního vzdělávání zamě ... (více)
Odbor finanční

Odbor finanční

Odbor zajišťuje v samostatné působnosti města tyto činnosti: zpracování návrhu ročního rozpočtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města, provádění změn rozpočtu města zpracování a aktualizaci rozpočtového výhledu, projednání v orgánech města vypracovává závěrečný účet města, zajišťuje jeho zveřejnění, projednání v orgánech města průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodařen ... (více)
Oddělení školství

Oddělení školství

Oddělení školství V přenesené působnosti III: - Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů vykonává státní správu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti. - Zpracovává návrhy rozpisů rozp ... (více)
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování vykonává zejména v přenesené působnosti II a III tyto činnosti: v rámci přenesené působnosti III vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rámci přenesené působnosti III vykonává státní správu na úseku památkové péče dl ... (více)
Oddělení investic

Oddělení investic

Oddělení investic zajišťuje zejména v samostatné působnosti tuto činnost: veškerou agendu v oblasti investic u nemovitostí ve vlastnictví města a jejich velkých oprav, tj. oprav nemovitých věcí nad 500 000,-- Kč/akci, vč. DPH, včetně stavebního a autorského dozoru veškerou agendu v oblasti investic u movitého majetku města, vyjma movitého majetku města svěřeného Organizačním řádem a v ... (více)
Oddělení majetku

Oddělení majetku

Oddělení majetku v samostatné působnosti, při správě majetku města: zabezpečuje přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu, evidenci a kontrolu nemovitostí ve vlastnictví města (dále jen „majetek města"), vyjma investic u nemovitostí a jejich velkých oprav nad 500 tis. Kč/akci, vč. DPH a nemovitého majetku svěřeného Organizačním řádem a vnitřním předpisem jinému útvaru (na ... (více)
Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje

Městský architekt: konzultační a poradenská činnost pro občany, investory a zpracovatele veřejných zakázek města k otázkám stavebních záměrů na území města a k rozvoji města obecně věnovat se aktuálním tématům ovlivňující budoucí rozvoj města: zpracování koncepce veřejného prostoru, tj. městského mobiliáře, veřejného osvětlení, zpevněné plochy standardní spolupráce - návrhy úprav dro ... (více)
Oddělení cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu

zajišťuje chod česko-polského informačního centra (poskytují informace o regionu, rozvíjí česko-polskou spolupráci, zprostředkovává průvodcovské služby, atd.) v rámci provozu IC spolupracuje s MKZ Jeseník, které je správcem budovy Katovny aktualizuje a udržuje expozici Niského knížectví zajišťuje prodej základních turistických potřeb v informačním centru ... (více)
Oddělení vnitřní správy

Oddělení vnitřní správy

Oddělení vnitřní správy zajišťuje zejména: Při své působnosti spolupracuje se všemi dotčenými obcemi a státními orgány. Přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu a kontrolu budov v majetku města, v nichž sídlí MěÚ, vyjma investic u těchto budov a dalších neinvestičních stavebních akcí v předpokládané hodnotě nad 200 tis. Kč ... (více)
Odbor správní

Odbor správní

Evidence obyvatel, cestovní doklady a občanské průkazy Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Plní úkoly při rušení a přihlašovaní k trvalému pobytu. ... (více)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: V přenesené působnosti I, resp.II a III.plní některé úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi, zejména: chrání práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektuje jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovává mlčenlivost, nestanoví-li zákon nebo zvláštní předpis jinak, informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zap ... (více)
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí v přenesené působnosti zejména: realizuje opatření na ochranu dětí: podává návrhy soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti podává návrhy na nařízení, prodloužení, přemístění nebo zrušení ústavní výchovy podává návrhy na vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, v jehož důsledku se k osvojení dít ... (více)
Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Vykonává kompetence obce,pověřené obce a obce s rozšířenou působností formou správních činností zejména podle následujících zákonů. číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad š ... (více)
Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

V přenesené působnosti III jako živnostenský úřad (§ 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů): Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku živností ohlašovacích (řemeslných, vázaných a živnosti voln ... (více)
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor zajišťuje především tyto činnosti v přenesené působnosti III: Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací: výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd na území správního obvodu okresu Jeseník podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (přenesená působnost III) výkon funkce silničního správního ú ... (více)
Oddělení dopravně správních agend

Oddělení dopravně správních agend

výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v rozsahu vymezeném podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů výkon státní správy podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozid ... (více)
DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Jeseník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Město Jeseník je správcem (v některých případech i ... (více)
Městská policie

Městská policie

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – velitel městské policie. zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zák ... (více)