Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 466
Fax584 411 815
 Emailzivnost@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí8:00 - 17:00
Úterý8:00 - 11:30
Středa8:00 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 11:30
Pátekzavřeno
Zaměstnanci oddělení
Zavadil Jan, Bc.
vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad
584 498 466
jan.zavadil@mujes.cz
kancelář 504 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent úseku registrace
584 498 403
ivo.cernatovic@mujes.cz
kancelář 504 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent úseku kontroly, zástupkyně vedoucího
584 498 465
iveta.davidova@mujes.cz
kancelář 506 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent úseku registrace
584 498 467
dana.grygova@mujes.cz
kancelář 508 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent úseku registrace
584 498 468
gabriela.pokorna@mujes.cz
kancelář 508 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
referent úseku kontroly
584 498 432
iveta.stastna@mujes.cz
kancelář 506 - 5. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Formuláře
Popis činnosti oddělení

V přenesené působnosti III jako živnostenský úřad (§ 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů):

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku živností ohlašovacích (řemeslných, vázaných a živnosti volné) a živností koncesovaných, zejména:

 • přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí, včetně oznámení všech souvisejících změn, a vydává výpisy, vyrozumění a příslušná rozhodnutí,

 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a zapisuje do něj další údaje související
  s provozováním živností a na požádání z veřejné i neveřejné části rejstříku vydává výpisy či potvrzení,

 • je centrálním registračním místem (CRM) a vykonává činnosti z toho vyplývající.

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • eviduje zemědělské podnikatele, vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele a o změnách v evidenci, a vydává příslušná rozhodnutí,

 • je uživatelem informačního systému evidence zemědělského podnikatele a vydává z její veřejné i neveřejné části výpisy nebo potvrzení,

 • provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele.

Vykonává kontrolní (dozorovou) činnost:

 • vykonává živnostenskou kontrolu, v rámci své působnosti sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování uložené v rozhodnutí o udělení koncese,

 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu (zákon č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti,

 • kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně (zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

 • vykonává dozor nad dodržováním věcně příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti obchodu a služeb; je správním orgánem příslušným k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ve smyslu jeho čl. 3 bodu 1,

 • vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

 • vykonává dozor podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, nad dodržováním informačních povinností uložených cestovním kancelářím a cestovním agenturám nařízením EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě,

 • vykonává dozor podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, nad plněním povinností uložených cestovním kancelářím a cestovním agenturám nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a nařízením EP a Rady (ES) č. 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES a rovněž nařízení Komise (EU) č. 273/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství,

 • vykonává dozor podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nad plněním povinností vyplývajících z nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 v případech porušení cit. nařízení provozovatelem cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,

 • vykonává dozor podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nad plněním povinností uložených cestovním kancelářím a cestovním agenturám nařízením EP a Rady (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004,

 • vykonává dozor podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

 • vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v rozsahu dle tohoto zákona,

 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle tohoto zákona,

 • vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle tohoto zákona,

 • vykonává kontrolní činnost vybraných oblastí se zřetelem k příslušným usnesením vlády ČR.

V přenesené působnosti I:

 • Zajišťuje cenovou regulaci a provádí cenovou kontrolu a ukládá pokuty za porušení cenových předpisů, dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších přepisů.

 • Je správním orgánem pro přestupky ve městě dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.

Je kontaktním místem spotřebitelského ombudsmana.