VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

14.09.2021
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Ve dnech od 8. do 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Informace o volebních okrscích, zásadách a způsobu hlasování, včetně upozornění pro voliče s ohledem na změny ve volebních místností (konktrétně se to týká okrsku číslo 1, 2 a 6), naleznete v textu...

Ve dnech od 8. do 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jeseník je pro potřeby voleb již tradičně rozdělen do jedenácti volebních okrsků. U tří z nich dojde ke změně ve volební místnosti. Konktrétně se to týká okrsku číslo 1, 2 a 6. Volební místnost pro okrsek č. 1 je nově Zrcadlový sál, ulice Priessnitzova 912/45. Volební okrsek č. 2 má nově volební místnost v Centru sociálních služeb II., na ulici Jaroslava Ježka 777/7 a volební místnost pro okrsek č. 6 je Střední průmyslová škola, sídlící na ulici Dukelská 1240/27. Více v textu...

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, oznámení o místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 8. a 9.  října 2021

(dle § 15, 19 a § 39 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Č.j.: MJ/45654/2021

V Jeseníku dne 23.8.2021

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

1. den hlasování - dne 8. 10. 2021 v době od 14.00 do 22.00 hodin

2. den hlasování - dne 9. 10. 2021 v době od 08.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: PLL a.s – Zrcadlový sál, Priessnitzova 912/45

pro voliče bydlící na ul.  Kalvodova /část – čp. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část – čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost: Centrum sociálních služeb II., Jaroslava Ježka 777/7

pro voliče bydlící  na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Javorová, Kalvodova /část – čp. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608,  1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290, 1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část – čp. 103, 107, 109, 110, 114, 177, 188,  206, 208, 211,  213, 217,  263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336,  355, 371, 377, 418, 512,  541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384, 1390, 1396, 1402/, Majakovského, Modřínová, Nádražní, Priessnitzova/část – čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Smrková, Tyršova /část – čp. 242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost: Klub důchodců, Dukelská 718/6

pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část – čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část – čp.  69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 171, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325,1391, 1392, 1427/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost: Gymnázium Jeseník, Komenského 281/3

pro voliče bydlící na ul.  Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část – čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost: MKZ Jeseník - Divadlo Petra Bezruče, 28.října 880/16

pro voliče bydlící na ul. 28.října, Dittersdorfova, Dukelská /část – č.p. 1387, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část – čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost: Střední průmyslová škola, Dukelská 1240/27

pro voliče bydlící na ul.  Beskydská, Dukelská /část – čp.  558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269, 1412, 1418, 1419/, Mahenova /část – čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren /část – čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjezdem

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost: Základní škola Jeseník, Boženy Němcové 1256/23

pro voliče bydlící na ul.  Boženy Němcové, Heřmánková, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova /část – čp.  596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren /část – čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova

ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost: Denní stacionář Šimon, Seifertova 915/9

pro voliče bydlící na ul.  Bezručova /část – čp. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326, 1428/, Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá stezka

ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8

pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215, 1400/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova

ve volebním okrsku č. 10

je volební místnost: Základní škola Jeseník, Nábřežní 413/28

pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, Jasná, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část – čp. 414, 415, 464, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Vysněná, Za Pilou, Jasná

ve volebním okrsku č. 11

je volební místnost: Správa CHKO Jeseník, Šumperská 93

pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší.

3. Zásady hlasování

(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen „cestovní pas“), nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

4. Způsob hlasování

(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisi do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.

(3) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

(4) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

5. Upozornění pro voliče

Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích lístků jednotlivým voličům, žádáme občany o provedení kontroly označení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenovkami na poštovních schránkách.

Náhradní volební lístky budou k dispozici ve volebních místnostech, nebo si je volič může vyzvednout před dnem konání voleb, a to na recepci Městského úřadu Jeseník, v budově IPOS, se sídlem na ul. Karla Čapka 1147/10 nebo na radnici města Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1.

Pozn.:

Změna sídla okrskové volební komise č. 2 (nově – Centrum sociálních služeb II. – Dům s pečovatelskou službou), č. 6 (nově – Střední průmyslová škola) a volební místnosti okrsku č. 1 (nově - PLL a.s. - Zrcadlový sál).

Ing. Štěpán Šikula

oddělení vnitřní správy

Více informací k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zde.