AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVEBNÍM PRACÍM NA SÍDLIŠTI POD CHLUMEM

25.06.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVEBNÍM PRACÍM NA SÍDLIŠTI POD CHLUMEM

Vzhledem k množícím se dotazům občanů ke stavební činnosti na ulicích Seifertova a Bezručova přinášíme aktuální informace, viz níže. Smyslem investiční akce je zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit dopravní obslužnost v této části města. Ve spodní části Seifertovy ulice dojde k rozšíření úzké obousměrné komunikace včetně vybudování přilehlého chodníku se zábradlím. V Bezručově ulici se dokončí zbývající části chodníku podél frekventované cesty.

Harmonogram stavby je nastaven na dobu 5 měsíců. Tato lhůta zahrnuje i stavbou vyvolané práce na přeložkách, které jsou plně v kompetenci jejich vlastníků, a to včetně plánování termínů i kapacit k nasazení jejich pracovních sil. Koncem dubna proběhlo předání staveniště. Následovalo vyřízení nutných formalit (zejména stanovení přechodné úpravy, vytyčení inženýrských sítí) a příprava organizačních záležitostí. Vlastní stavební práce začaly 25.5.2020, kdy proběhlo odfrézování původního krytu vozovky. Následně byly zahájeny odkopy terénu a započaty potřebné úpravy inženýrských sítí (VO, NN, VN, internet). Ty byly realizovány jejich vlastníky, což samozřejmě obnáší komplikovanější sled kroků, než v situaci, kdy je celá stavba prováděna jedním zhotovitelem. Během června byla většina úprav sítí dokončena a hlavní zhotovitel provedl kompletní skrývku původních konstrukcí.

Dalším krokem je dořešení sítě plynu a měření únosnosti zemní pláně, které je z technologických důvodů závislé na počasí. Poslední týdny však stále přetrvává deštivé počasí a při takových podmínkách se měření neprovádí, nemělo by význam. Provádění samotných zemních prací v rozmočeném terénu rovněž nemůže zaručit požadovanou kvalitu díla. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dořešení všech inženýrských sítí se tedy počítá s drobným zdržením, které ale prozatím nemá vliv na pevně stanovený termín dokončení stavby.

Přelom měsíců června – července a celý červenec je zaměřen na realizaci konstrukčních vrstev, zídek, pokládání dlažeb a žlabů. V této fázi již musí být vyřešena celá řada detailů inženýrských sítí v tělese komunikace. V měsíci srpnu by pak mělo proběhnout položení asfaltových vrstev a dokončovací práce. Dokončení a převzetí stavby je stanoveno ve druhé polovině září, takže pokud nenastanou zvláštní okolnosti, bude stavba v předepsaném termínu dokončena.

Realizace stavby je složitým procesem, který nelze jednoduše urychlit, bez možného negativního vlivu na kvalitu díla. Prosíme brát v potaz nastíněný plán stavby a zároveň prosíme o toleranci ke stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše město dělat příjemnější pro život! Další aktuální informace je možné sledovat na webových stránkách města www.jesenik.org.

Termíny: předání staveniště 22.4.2020, dokončení stavby za 5 měsíců: 22.9.2020

Kontakty: Oddělení investic MěÚ Jeseník, Bc. Marek Fatura, tel. 584 498 112

Technický dozor stavebníka, Ing. Ondřej Kolano, tel. 724 114 224