VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY K SITUACI VE SPOLEČNOSTI TSJx

01. 10. 2015
VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY K SITUACI VE SPOLEČNOSTI TSJx

V návaznosti na sled posledních událostí okolo společnosti TSJ a.s. se Rada města, v působnosti valné hromady, rozhodla vydat toto vyjádření, jako reakci na veřejná prohlášení bývalého předsedy dozorčí rady Mgr. Raifa.

Na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník Mgr. D. Raif zveřejnil následující usnesení:  
„Dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti a zejména jeho předseda činí zásadní změny ve fungování společnosti, které narušují chod společnosti. Dozorčí radě nejsou známy důvody ani cíle těchto změn a ukládá předsedovi dozorčí rady, aby informoval o těchto skutečnostech zastupitelstvo města. A navrhl zastupitelstvu města přijetí usnesení, kterým bude představenstvu společnosti uloženo podrobně písemně informovat o důvodech a cílech takových změn, včetně konkrétních údajů, kterými budou tyto kroky zdůvodňovány. A dále aby zastupitelstvo uložilo představenstvu společnosti nečinit žádné koncepční a nezvratné kroky ve společnosti do doby než budou požadované informace předloženy zastupitelstvu města.“   
     Mgr. Raif (zkušený člen dozorčí rady) musel vědět, že v tomto směru navržené usnesení, aby zastupitelstvo města uložilo představenstvu povinnost písemně informovat o důvodech a cílech změn a dále, aby bylo představenstvu uloženo nečinit žádné koncepční a nezvratné kroky, tak takové usnesení nemůže zastupitelstvo města platně přijmout.  Takové pokyny, které požadovala dozorčí rada, ve svém usnesení nemůže představenstvu uložit ani rada města, která vykonává působnost valné hromady – jediného akcionáře.
      Jediný orgán, kterému měla dozorčí rada předkládat své návrhy ohledně činnosti představenstva je valná hromada, jejíž funkci v tomto případě vykonává rada města. Člen dozorčí rady, zejména její předseda, si této skutečnosti musel být vědom za předpokladu, že zná stanovy TSJ a.s. a jiné dokumenty týkající se činnosti TSJ a.s. Na jednání valné hromady (rady města) dne 29. 9. 2015 předseda dozorčí rady potvrdil, že výše uvedený návrh usnesení byl míněn pouze v rovině politické.
     Vysvětlení ke stanovisku o udělení plných mocí řediteli společnosti TSJ a.s.  Na prvním zasedání nového představenstva společnosti, byla představenstvu ředitelem společnosti panem Prejdou předložena plná moc k podpisu, která byla v zásadě generální plnou mocí na téměř všechny úkony v kompetenci statutárního orgánu. V této plné moci ředitel společnosti mimo jiné také požadoval zplnomocnění k jednání a podepisování dokumentů v případě dispozice s majetkem společnosti, zplnomocnění ke všem právním úkonům, které se týkají veřejných zakázek. Je třeba zdůraznit, že delegováním kompetencí v působnosti statutárního orgánu na třetí osobu se v žádném případě členové představenstva nezbavují odpovědnosti vyplývajících z titulu této funkce, jinými slovy představenstvo odpovídá celým svým majetkem za rozhodnutí pana ředitele. Z důvodu osobní zodpovědnosti nového představenstva a z důvodu jednání s péčí řádného hospodáře byly tedy ponechány panu řediteli ty pravomoci, které mu přísluší z titulu výkonu jeho funkce vedoucího pracovníka. Dále mu byly uděleny plné moci k jednání ve vztahu k zaměstnancům společnosti a k podepisování smluv s některými obchodními partnery. Tímto nebyl chod společnosti žádným způsobem omezen.
     Společnost TSJ a.s., nadále funguje bez zjevných problémů. Hospodaření společnosti dosahuje plánovaných výsledků a dokonce v některých provozech i plán překračuje a to i přesto, že je dle nepravdivého prohlášení Mgr. Raifa funkce ředitele společnosti paralyzována.      
Ve věci zadání revize směrnice o zadávání veřejných zakázek. K této revizi bylo přistoupeno poté, co nové představenstvo zjistilo, že v TSJ a.s. probíhají opakující se nákupy dodávek a služeb od stejných dodavatelů. Platná směrnice nespecifikovala zadání otevřeného řízení formou uzavření rámcových smluv s několika dodavateli. Uzavřením těchto rámcových smluv dojde také mj. k zefektivnění a zrychlení budoucích objednávek.
     Zveřejněním usnesení dozorčí rady na 5. Zasedání zastupitelstva města Jeseník pan Raif obešel svou zákonnou povinnost informovat a seznamovat s výsledky činnosti dozorčí rady valnou hromadu. Namísto toho bez odpovídajícího pověření veřejně kritizoval představenstvo a údajné změny ve společnosti zcela neadekvátním způsobem k dané situaci, jak bylo také potvrzeno jiným členem dozorčí rady. Takto zvoleným neprofesionálním způsobem prezentace, mohl pan Raif významně poškodit obchodní firmu společnosti TSJ a.s. Mgr. Raif při prezentaci činnosti dozorčí rady jednal neprofesionálně, neinformovaně a neloajálně vůči společnosti a jednal pouze ve vlastním zájmu sebeprezentace v politické rovině. Z těchto důvodů byl na zasedání Rady města Jeseník, v působnosti valné hromady, dne 29. 9. 2015 odvolán z funkce člena dozorčí rady.


Od: David Raif
Komu: starosta
Odesláno: 5.10.2015 19:22
Předmět: Žádost

    Pane starosto,

    protože a webových stránkách města Jeseník, v sekci "Aktuálně", je zveřejněno vyjádření valné hromady k mému odvolání, žádám, aby zde bezodkladně byla zveřejněna i má reakce, kterou přikládám.

    David Raif


reakce odvolaného předsedy