Užívání veřejného prostranství

Název
Užívání veřejného prostranství
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Užívání veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Způsob užívání veřejného prostranství je např.:

- umístění reklamních zařízení

- umístění předzahrádek

- umístění prodejního zařízení (stánky, pojízdná zařízení určená k prodejním účelům

- umístění věcí a materiálu nesloužících k údržbě komunikace (kontejnery, výkopky při provádění výkopu)

- provádění stavebních prací (lešení)

- zřízení vyhrazeného parkování

- kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl

- umístění cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, která hodlá užívat veřejné prostranství (dále jen "VP") zvláštním způsobem uvedeným viz výše. Zároveň je povinna před započetím užívání VP ohlásit tuto skutečnost správci poplatku, a tento popatek uhradit na pokladně MěÚ Jeseník, popř. předem na účet města.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- pokud právnická (dále jen "PO") nebo fyzická (dále jen "FO") osoba bude na VP provádět činnosti viz výše uvedené, musí užívání VP ohlásit příslušnému odboru či oddělení MěÚ Jeseník (oddělení majetku)

- pokud se jedná o zábor VP jakoukoliv překážkou, jež zasahuje do místní komunikace (silnice, chodník), je nutné vyřídit si na odboru Dopravy a silničního hospodářství povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Vyplněním Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, které musí obsahovat:

- jméno, příjmení (obchodní jméno), bydliště (sídlo), RČ (IČ), peněžní ústav, číslo účtu

- přesné určení účelu, místa, doby a rozsahu užívání VP

- situační plánek (v případě lešení či výkopu)
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- přesné určení místa, účelu, doby a rozsahu užívání VP

- jméno, příjmení (obchodní jméno), bydliště (sídlo), RČ (IČ), případně kontaktní osoba s telefonním číslem žadatele

- v případě nutnosti situační plánek
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, které naleznete na stránkách města Jeseník www.jesenik.org nebo přímo na oddělení majetku
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:místní poplatek – jeho výše se liší v závislosti na druhu užívání VP a jeho výše je stanovena vyhláškou města Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání VP na území města Jeseník
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Na počkání, ve zvlášť obtížných případech 30 - 60 dnů
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Městská policie, Policie ČR, Technické služby Jeseník a.s.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Uvedení VP do původního stavu, ukončení činnosti na VP do ohlášeného termínu užívání
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jaké jsou související předpisy:- 1. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- 2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- 3. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:- při včasném nepodání ohlášení užívání VP nebo nezaplacení vyměřeného poplatku, může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:- www.jesenik.org/mesto
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2011
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017
Datum konce platnosti návodu:bez omezení