POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

05.01.2022
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatník – fyzická s trvalým pobytem: Sazba poplatku je 696 Kč. Roční perioda – splatnost do 30. 11. 2022. Pololetní perioda – splatnost do 31. 5. 2022 a 30. 11. 2022. Poplatník z titulu vlastnictví nemovitosti (fyzická i právnická osoba): Sazba poplatku je 696 Kč. Roční perioda – splatnost do 30. 11. 2022. Poplatníkem je vlastník nemovitosti (rodinného domu, bytu, objektu k individuální rekreaci), ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba...

Nově tato povinnost platí i pro právnické osoby, které mají povinnost podat ohlášení správci poplatku (tedy Městskému úřadu Jeseník, odboru životního prostředí), a to nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

Poplatek je možno platit v pokladnách města v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem na účet města č. 5962000207/0100. Při úhradě bankovním převodem je nutno uvést variabilní symbol, který vám na vyžádání sdělí odbor životního prostředí (tel.: 584 498 461, e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz). Variabilní symbol je stejný jako v předchozích letech.

Osvobození a úlevy jsou uvedeny zde.

Při platbě poplatku v roce 2021 byly vydávány nové známky na označení nádoby na období 2021-2025. V případě platby bezhotovostní nebo prostřednictvím SIPO byly na žádost známky zasílány poštou. Žádáme občany, aby zkontrolovali své nádoby, zda jsou označeny platnou známkou, abychom předešli problémům při svozu odpadů.

Jaroslava Ďopanová

odbor životního prostředí