Vrácení řidičského oprávnění, pozbytého na základě dosažení 12 bodů bodového hodnocení řidičů

Název
Vrácení řidičského oprávnění, pozbytého na základě dosažení 12 bodů bodového hodnocení řidičů
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vrácení řidičského oprávnění, pozbytého na základě dosažení 12 bodů bodového hodnocení řidičů
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ten, který na základě dosažení 12 bodů bodového systému pozbyl řidičská oprávnění (tj. původně držitel řidičských oprávnění)
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění (držitel pozbyl ŘO uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo řidiči oznámeno úřadem dosažení 12 bodů). Pokud byla řidiči za jednání, kterým současně dosáhl 12 bodů bodového hodnocení, uložen sankční trest nebo trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, smí požádat o vrácení řidičských oprávnění v případě, kdy je doba zákazu řízení delší, než jeden rok teprve po jejím uplynutí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz)
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní
- posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně-psychologického vyšetření
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vrácení řidičského (řidičských) oprávnění z výše uvedeného důvodu nepodléhá správnímu poplatku .
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:30 dnů
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 101,123d, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.09.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.09.2018