Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Název
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Oznámení ztráty, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla a podání žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání technického průkazu silničního (zvláštního) vozidla nebo osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený, odcizený.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník nebo provozovatel vozidla. V případě vlastníka (provozovatele)-právnické osoby osoba oprávněná jednat za tuto osobu. Žádost je možné podat v zastoupení na základě plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné doklady, osvědčujícími důvod vydání náhradního dokladu na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- plná moc, je-li žádost podávána v zastoupení
- technický průkaz vozidla (je-li k dispozici)
- osvědčení o registraci vozidla (je-li k dispozici)
- doklad o oznámení Policii České republiky v případě odcizení dokladu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za vydání náhradního dokladu je 100,- Kč a hradí se v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel.
K platbě je možné využít platební kartu. Platbu kartou je nutné na pokladně předem včas hlásit.
Poplatek se nevztahuje na technický průkaz popsaný.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání. V případě žádosti o duplikát technického průkazu je třeba počítat s delší dobou vyřízení, kdy se jedná technicky náročnější úkon. To platí zejména pro vozidla se starším datem prvního uvdení do provozu.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti, odevzdání poškozeného dokladu. V případě ztráty dokladu je úředníkem s žadatelem sepsán protokol o podání vysvětlení ke ztrátě.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, ust. § 7f, § 11, vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 10 000,- Kč (ust. §§ 21, písm. b),c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění)
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Jak postupovat v případě, že byl doklad, za který byl již vydán doklad náhradní, nalezen?

Odpověď: Nalezený doklad je nutno bez zbytečného odkladu odevzdat registračnímu místu, u kterého je registrováno vozidlo, ke kterému byl doklad vydán. Tento doklad byl totiž při zpracovávání žádosti o vydání duplikátu dokladu vložen do systému pátrání a je předmětem pátrání policejních orgánů v schengenském prostoru. Z toho důvodu musí být doklad vrácen, skartován a pátrání odvoláno.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

- v uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017