Povolení vodního díla.

Název
Povolení vodního díla.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Povolení vodního díla.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů, a to zejména:

přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
stavby na ochranu před povodněmi,
stavby vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
stavby odkališť,
stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
studny,
stavby k hrazení bystřin a strží,
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Jeseníku nebo písmeně na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, odbor životního prostředí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí, K.Čapka10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, vodní hospodářství,
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Žádost o stavební povolení, která podle povahy stavby obsahuje :

jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání,
parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako staveniště, a dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitosti,
jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby (oprávnění pro vodohospodářské stavby),
jméno (název), adresa a oprávnění dodavatele stavebních prací,
základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,
seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi,
orientační náklad na provedení stavby včetně technologie,
doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ni,
projektová dokumentace stavby (projekt) ve třech vyhotoveních, pokud stavebník není vlastníkem stavby připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace zpracovaná ve smyslu § 17 odst.1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, bude dále obsahovat:
požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí,
údaje (výčet a druh) ochráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,
údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody,
doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
stanovisko správce Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací,
stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.
u vodních děl ke vzdouvání nebo zadržování vody též posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko bezpečnostního dohledu na tomto vodním díle, který zpracovala odborně způsobilá osoba pověřená k tomu Ministerstvem zemědělství.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku, K.Čapka10/1147, Jeseník nebo na internetové adrese Města Jeseníka.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání povolení podléhá správnímu poplatku ve výši dle povahy stavby 300 Kč (studny a čistírny odpadních vod plnících doplňkovou funkci ke stavbě obytného domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci), 2.500 Kč (ostatní studny a změny staveb), nebo 3.000, Kč (ostatní vodní díla), před podáním žádosti žadatel hradí katastrálnímu úřadu výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Odry, s.p., Ostrava, správce drobného vodního toku (pokud se žádost o povolení týká drobného vodního toku), správci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vyhláška č.471/2001 Sb. o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly, vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádu a provozních řádů vodních děl, vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně,
Jaké jsou související předpisy:Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce ve smyslu:

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku odbor životního prostředí
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:8. 1. 2003
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018