Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.

Název
Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:18z63
Pojmenování (název) životní situace:Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Odnětí lesních pozemků je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.

Omezení je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu (produkční nebo ostatní).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Řízení se zahajuje na žádost toho, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podání návrhu na vydání rozhodnutí - Odnětí pozemků plnění funkcí lesa podle § 13 odst. 1 zákona 289/1995 Sb.

Podání návrhu na vydání rozhodnutí – Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle § 13 odst. 1 zákona 289/1995 Sb.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, K. Čapka 10
S kým: odbor životního prostředí, státní správa lesů
Kdy: poštovní zásilkou nebo v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:· žádost a podrobné zdůvodnění požadavku a zda se jedná o dočasné nebo trvalé odnětí/omezení

· údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k záboru

· údaje o dotčených pozemcích

· snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán

· komplexní výpočet náhrad škod

· výpočet poplatku za odnětí

· u dočasného záboru návrh plánu rekultivace

· územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy

· vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků

· vyjádření odborného lesního hospodáře
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Nejsou nutné.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání rozhodnutí není zpoplatněno. Za odnětí lesního pozemku se stanoví poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 30 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Případní spoluvlastníci pozemku a dotčené osoby.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Po vydání rozhodnutí o odnětí zaplacení poplatku na v rozhodnutí uvedený účet finančního úřadu u ČNB.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
Jaké jsou související předpisy:· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

· vyhláška MZe 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta za nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí podle lesního zákona.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Kdy žádat?

Teprve po vydání územního rozhodnutí u stavebního úřadu.

Kdo platí poplatek za odnětí?

Ten, kdo žádal o vydání rozhodnutí nebo je v rozhodnutí uveden.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v úplném znění.

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Regina Weiserová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018