Souhlas k dotčení lesního pozemku (přímo nebo do 50 m od okraje lesa).

Název
Souhlas k dotčení lesního pozemku (přímo nebo do 50 m od okraje lesa).
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Souhlas k dotčení lesního pozemku (přímo nebo do 50 m od okraje lesa).
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Žádají investoři nebo pověřené osoby (projektanti) v případě dotčení (výstavby) na lesních pozemcích nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):viz předchozí bod.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti s přílohami uvedenými níže.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podání žádosti na vydání souhlasu s dotčením lesního pozemku podle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. v úplném znění.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, K. Čapka 10
S kým: odbor životního prostředí, státní správa lesů
Kdy: zasláním návrhu poštou nebo osobně v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- žádost se zdůvodněním

- zákres situace v katastrální mapě

- příp. vyjádření vlastníka lesa

- projektovou dokumentaci, jde-li o stavbu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Nejsou nutné.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání souhlasu není zpoplatněno.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 30 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Případní spoluvlastníci pozemku.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ne.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
Jaké jsou související předpisy:· • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

· • zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta za nedodržení stanovených podmínek podle lesního zákona.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Jaké jsou nejčastější podmínky požadované orgánem státní správy lesů pro vydání souhlasu dle § 14 odst. 2 lesního zákona?

Souhlas bývá vázán na splnění těchto podmínek:

· stavba musí být provedena dle předložené projektové dokumentace

· umístěním stavby nesmí být narušeny lesní porosty (jak v nadzemní, tak v podzemní části)

· zemina a jiné materiály vzniklé stavbou nebudou ukládány do lesního porostu

· při stavbě nesmí dojít k poškození přírodního prostředí nad únosnou míru
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Regina Weiserová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018