Zvláštní užívání – nadměrná přeprava

Název
Zvláštní užívání – nadměrná přeprava
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Zvláštní užívání - nadměrná přeprava
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Silnici a místní komunikaci lze použít k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo k jízdě vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou v ustanovení § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, v jejímž zájmu má být povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Na úřadě předložte:
- žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
- živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby).
K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
URL formuláře:/cz/formulare/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi-r10_3599/39-zvlastni-uzivani-pozemni-komunikace.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, se vybírá správní poplatek.
Výše správního poplatku se stanoví podle pol. 35 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Užití silnice nebo místní komunikace k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
Užití silnice nebo místní komunikace k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení.
Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.:584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel.:584 498 402
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman, referent ODSH
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018