Schválení výcvikového vozidla

Název
Schválení výcvikového vozidla
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Schválení výcvikového vozidla
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Schválení výcvikového vozidla pro výcvik v autoškole.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla, zapsaným v registru silničních vozidel. V případě právnické osoby jedná osoba, k tomu oprávněná (jednatel /é/, statutární orgán…).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady dle bodu 10, žádost nemá předepsanou formu, musí však obsahovat:

- obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,

- tovární značku vozidla,

- rok výroby vozidla

- registrační značku vozidla
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz), dále musí být žádost doložena

- platným dokladem o technické prohlídce vozidla, pokud od zápisu vozidla do registru silničních vozidel uplynula doba delší, než je doba, stanovená pro jeho první technickou prohlídku pro daný druh vozidla po zápisu vozidla do registru silničních vozidel (ustanovení § 40 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění)

- písemným souhlasem vlastníka vozidla, není-li vlastník žadatelem,

- technickým průkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

- osvědčením o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

- doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis žádosti není předepsán, žádost lze sepsat volnou formou. Žádost musí obsahovat údaje dle bodu 6.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za schválení výcvikového vozidla se hradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:lhůta 30 dnů
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, přistavení výcvikového vozidla k fyzické kontrole,případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném znění – ust. §§ 9-12
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení , v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokutu až do výše 1 000 000,- Kč lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, která jako provozovatel autoškoly provádí výcvik neschváleným vozidlem.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: U kterého úřadu lze žádat o schválení výcvikového vozidla?

Odpověď: Výhradně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného k registraci vozidla dle zákona 56/2000 Sb.

Otázka: Předchází samotnému schválení výcvikového vozidla nějaké kroky vůči registru silničních vozidel?

Odpověď: Před podáním žádosti o schválení výcvikového vozidla se musí provozovatel (vlastník) vozidla vypořádat s technickou změnou, spočívající v montáži druhého ovládání vozidla. K tomu může dojít dvěma způsoby. 1. Buď se obrátí na subjekt, který je držitelem typového schválení montovaného zařízení a je oprávněn provést i zástavbu vozidla na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy – v takovém případě pak provozovatel (vlastník) vozidla pouze hlásí registru silničních vozidel změnu (správní poplatek 50,- Kč). 2. Nebo se rozhodne provést zástavbu sám či prostřednictvím subjektu, který není držitelem typového schválení a nemůže provádět hromadné přestavby na základě rozhodnutí MD – v takovém případě musí úřad požádat o povolení přestavby (viz samostatná životní situace) a následně po provedení montáže o schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě (viz samostatná životní situace). Správní poplatek v takovém případě činí 1.000,- Kč)

Otázka: Kde lze nalézt požadavky na výcviková vozidla?
Odpověď: Druhy výcvikových vozidel jsou uvedeny v příloze číslo 2 zákona č. 247/2000 Sb. v platném znění

Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, Radomír Hrazdira, tel. 584 498 446
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/.

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Zrušení zápisu výcvikového vozidla : provede na základě žádosti provozovatele vozidla registr silničních vozidel. Před tímto krokem musí proběhnout buď typová nebo individuální přestavba vozidla, spočívající v demontáži druhého ovládání vozidla. Postup je shodný, jako v případě montáže druhého ovládání - jinak se řeší přestavba typová, provedená držitelem příslušného oprávnění a jinak přestavba individuální - viz otázky a odpovědi.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.03.2015
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:16.03.2015