Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

NázevŽádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky k získání řidičského oprávnění (vydání prvního řidičského průkazu) a vydání mezinárodního řidičského průkazu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Při podání žádosti osoba, která složila zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a které má být poprvé uděleno řidičské oprávnění.Tato osoba může být zastoupena zmocněncem na základě plné moci. Následné vyzvednutí řidičského průkazu je možné pouze osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Mezinárodní ŘP se vyřizuje na počkání, z toho důvodu pouze osobní účast.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro udělení řidičského oprávnění.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu. Formulář vyplní žadatel v průběhu vyřizování žádosti, v případě podání žádosti v zastoupení zmocněncem musí zmocněnec podat žádost již podepsanou na příslušném místě osobou, které má být řidičské oprávnění uděleno !!! Formulář žádosti je dispozici pouze na přepážkách jednotlivých registračních míst, kde jej lze vyzvednout. Není dostupný dálkově v elektronické podobě. Po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

S kým: odbor dopravy a silničního hospodářství, registr řidičů

Kdy: úřední hodiny: pondělí, středa 08.00 – 17.00, pátek 08.00-12.00
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněná žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- v případě jednání v zastoupení též platný doklad totožnosti osoby, které má být řidičské oprávnění uděleno
- 1 ks průkazové fotografie (pro každý požadovaný průkaz)
- žádost o přijetí k výuce a výcviku v autoškole s potvrzeným záznamem o zkouškách odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (byla-li závěrečná zkouška vykonána mimo rozsah územní působnosti úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele)

- doklad o zdravotní způsobilosti (není-li součástí žádosti o udělení řidičského oprávnění, podané před zahájením výuky a výcviku v AŠ)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník, případně na pracovištích registru řidičů úřadů obcí s rozšířenou působností.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání prvopisu řidičského průkazu a za vydání mezinárodního řidičského průkazu se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje do 20 dnů.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 109,110,111, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podané prostřednictvím MěÚ Jeseník ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: U kterého úřadu žádá žadatel o vydání řidičského, případně mezinárodního řidičského průkazu?

Odpověď: Výhradně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného dle místa trvalého bydliště žadatele.

Otázka: Lze prodloužit platnost řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu?

Odpověď: Ne, po uplynutí platnosti obou dokladů je potřeba podat žádost o vydání dokladů nových.

Otázka: Budu-li jednat v zastoupení za zmocnitele, mohu žádost o udělení řidičského oprávnění podepsat v zastoupení ?

Odpověď: Rozhodně ne ! Na formuláři žádosti musí být na příslušném místě podpis osoby, které má být řidičské oprávnění uděleno a řidičský průkaz vydán. Tento podpis je následně digitalizován a objeví se na vyhotoveném řidičském průkazu jako podpis jeho držitele-
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, p. Miluše Horká, tel. 584 498 484,p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.01.2014
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:16.01.2014