Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

NázevŽádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky k získání řidičského oprávnění (vydání prvního řidičského průkazu) a vydání mezinárodního řidičského průkazu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Při podání žádosti osoba, která složila zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a které má být poprvé uděleno řidičské oprávnění. Následné vyzvednutí řidičského průkazu je možné pouze osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Mezinárodní ŘP se vyřizuje na počkání, z toho důvodu pouze osobní účast.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro udělení řidičského oprávnění.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu. Formulář žádosti je vyplněn na RŘ. Formulář žádosti je dispozici pouze na přepážkách jednotlivých registračních míst. Není dostupný dálkově v elektronické podobě. Po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

S kým: odbor dopravy a silničního hospodářství, registr řidičů

Kdy: úřední hodiny: pondělí, středa 08.00 – 17.00, pátek 08.00-12.00
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněná žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- v případě jednání v zastoupení též platný doklad totožnosti osoby, které má být řidičské oprávnění uděleno
- 1 ks průkazové fotografie (pro každý požadovaný průkaz)
- žádost o přijetí k výuce a výcviku v autoškole s potvrzeným záznamem o zkouškách odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (byla-li závěrečná zkouška vykonána mimo rozsah územní působnosti úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele)

- doklad o zdravotní způsobilosti (není-li součástí žádosti o udělení řidičského oprávnění, podané před zahájením výuky a výcviku v AŠ)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí se vyplňuje na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání prvopisu řidičského průkazu a za vydání mezinárodního řidičského průkazu se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje do 20 dnů.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 109,110,111, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podané prostřednictvím MěÚ Jeseník ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: U kterého úřadu žádá žadatel o vydání řidičského, případně mezinárodního řidičského průkazu?

Odpověď: Výhradně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného dle místa trvalého bydliště žadatele.

Otázka: Lze prodloužit platnost řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu?

Odpověď: Ne, po uplynutí platnosti obou dokladů je potřeba podat žádost o vydání dokladů nových.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Ing. Darina Horáková, tel. 584 498 484,p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.01.2014
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:25.08.2017