Vydávání druhopisů matričních dokladů

NázevVydávání druhopisů matričních dokladů
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodných, oddacích a úmrtních listů
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Při ztrátě, odcizení, zničení apod. lze vydat na základě žádosti druhopis rodného, oddacího a úmrtního listu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):a) Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen její rodiny - manžel (manželka), rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, jeho sourozenci a dále zmocněnci těchto osob
b) Pro úřední potřebu státní orgán nebo pro výkon přenesené působnosti orgán územních samosprávních celků
c) Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
d) Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:O druhopis je možno požádat osobně přímo na matričním úřadu po prokázání totožnosti nebo písemně poštou. Matriční úřad pak vydaný opis zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Zahájením řešení je osobní podání žádosti u matričního úřadu nebo její zaslání písemně poštou.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Matriční úřad Městského úřadu Jeseník, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník
úřední dny pondělí a středa: 8,00 – 17,00, úterý a čtvrtek 8,00 – 14,00 hod.
ing. Eva Mahrová – tel. 584 498 474
Petra Janhubová – tel. 584 498 475
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:• Platný průkaz totožnosti (OP, CP)
• Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
• znalost dat matriční události
• úředně ověřená plná moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsaná forma žádosti není stanovena, je k dispozici na matrice, příp. lze napsat žádost vlastní rukou.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek 100,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně je lhůta pro vydání opisu matričního dokladu 30 dní. Při osobní návštěvě lze vydat opis matričního dokladu na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:- Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Při nedodržení předepsaných povinností nebude druhopis vydán.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na: www.mvcr.cz
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Petra Janhubová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2014
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:17.03.2014
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.