Evropský parlament

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v zemích Evropské unie od 23. do 26 května 2019. V Česku půjdeme k volebním urnám tradičně v pátek a v sobotu 24. a 25. května.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbách do Evropského parlamentu je možné (od vyhlášení termínu voleb – od 17. 1. 2019) požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů pro EP je zapsán, vydá příslušný obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (fyzické nebo podnikající fyzické osoby), tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu (do 17. 5. 2019 do 16:00 hodin) na příslušný obecní úřad. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření seznamu voličů pro EP (do 22. 5. 2019 do 16:00 hodin). Při osobním podání se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9. 5. 2019) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče - žadatele, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou výhradně adresáta (nutno mít označenou schránku).