Informace pro investory

Informace pro investory

  • území Zóny Za Podjezdem leží v bezprostřední blízkosti obchvatu města – komunikace I/60
  • území je dopravně velice dobře obslouženo kapacitní komunikací a rozlehlým parkovištěm
  • pozemky jsou napojeny na veškerou kapacitní technickou infrastrukturu
  • pro rozšíření Zóny byla již se spoluúčastí státu vybudována podmiňující investice – suchá retenční nádrž
  • území je mimo jakékoliv záplavové pásmo
  • v území jsou výborné podmínky pro zakládání staveb
  • poloha Zóny vylučuje konflikt s bytovou zástavbou
  • převládající západní proudění vzduchu dává Zóně příznivé ekologické a hygienické podmínky (exhalace a hluk)
  • Zóna je napojena na účelovou komunikaci, která vyhovuje těžké nákladní dopravě a umožňuje bez omezení propojení s nedalekou železniční stanicí vybavenou manipulačním prostorem