NAŘÍZENÍ MĚSTA 4/2007

 kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

Rada města Jeseník vydává podle ustanovení § 27 odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Nařízení  města Jeseníku č. 2/2001, o stanovení úseku místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se doplňuje  takto: 

I. V článku 1 se za písmeno f) vkládá nově písmeno, které zní:  

„ g) schody a chodník od č.p. 182  Kalvodova ulice po Priessnitzovu ulici,

   h) Růžová k regulační stanici SmP,

   i) K Vodě – k č.p. 3 (Hofmanovi),

   j) Kalvodova k č.p. 181,

   k) Šumperská – chodníky – dostupnost ze Slunné ulice,

   l) Rejvízská od č.p. 3 (p. Rábek) po Svornost,

   m) Rejvízská k č.p. 27, 28, 42, ke kapličce,

   n) Za Pilou – úsek k restauraci Křížový Vrch.“

§ 2 

1.      Toto nařízení bylo schváleno Radou města Jeseník dne 15. října 2007, usnesením č. 1071/2007.

2.      V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  z důvodu naléhavého obecného zájmu v rámci předcházení škod, jejichž příčinou by mohla být závada ve schůdnosti, respektive ve sjízdnosti, nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení.

  

                      ………………………                             ………………………

                   Mgr. Petr Procházka                           Ing. Vladimír Cupal

                       starosta města                                1. místostarosta