Nařízení města 1/2016

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Město Jeseník

Rada města Jeseník

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 1/2016,

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada  města Jeseníku vydává,  v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), usnesením č. 473 ze dne 14. 4. 2016, toto nařízení:

Článek 1

(1) Město Jeseník vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.1) Zpracování  lesních hospodářských osnov zajišťuje odbor životního prostředí Městského úřadu Jeseník, jako orgán státní správy lesů, vykonávající přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.2)

(2) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.3) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném území. Doba platnosti lesních hospodářských osnov zadávaných ke zpracování se stanoví od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

(3) Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány v zařizovacím obvodu, který je vymezen hranicemi správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník. Je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

Obec Bělá pod Pradědem                  katastrální území Adolfovice

                                                           katastrální území Domašov u Jeseníka

Obec Bernartice                                katastrální území Bernartice u Javorníka

                                                           katastrální území Buková u Bernartic

                                                           katastrální území Horní Heřmanice u Bernartic

Obec Bílá Voda                                 katastrální území Bílá Voda u Javorníka

                                                           katastrální území Kamenička u Bílé Vody

Obec Černá Voda                             katastrální území Černá Voda

                                                           katastrální území Rokliny

Obec Česká Ves                                katastrální území Česká Ves

Obec Hradec – Nová Ves                 katastrální území Hradec u Jeseníka

                                                           katastrální území Nová Ves u Jeseníka

Město Javorník                                 katastrální území Bílý Potok

                                                           katastrální území Horní Hoštice

                                                           katastrální území Hundorf

                                                           katastrální území Javorník-město

                                                           katastrální území Javorník-ves

                                                           katastrální území Travná u Javorníka

                                                           katastrální území Zálesí u Javorníka

Město Jeseník                                    katastrální území Bukovice u Jeseníka

                                                           katastrální území Jeseník

                                                           katastrální území Seč u Jeseníka

Obec Kobylá nad Vidnávkou                       katastrální území Kobylá

Obec Lipová – lázně                         katastrální území Dolní Lipová

                                                           katastrální území Horní Lipová

Obec Mikulovice                               katastrální území Kolnovice

                                                           katastrální území Mikulovice u Jeseníka

                                                           katastrální území Široký Brod

Obec Ostružná                                  katastrální území Ostružná

                                                           katastrální území Petříkov u Branné

Obec Písečná                                     katastrální území Písečná u Jeseníka

                                                           katastrální území Studený Zejf

Obec Skorošice                                  katastrální území Dolní Skorošice

                                                           katastrální území Horní Skorošice

                                                           katastrální území Petrovice u Skorošic

Obec Stará Červená Voda                katastrální území Dolní Červená Voda

                                                           katastrální území Nová Červená Voda

                                                           katastrální území Stará Červená Voda

Obec Supíkovice                                katastrální území Supíkovice

Obec Uhelná                                      katastrální území Dolní Fořt

                                                           katastrální území Nové Vilémovice

                                                           katastrální území Uhelná

Obec Vápenná                                               katastrální území Vápenná

Obec Velká Kraš                               katastrální území Fojtova Kraš

                                                           katastrální území Hukovice u Velké Kraše

                                                           katastrální území Malá Kraš

                                                           katastrální území Velká Kraš

Obec Velké Kunětice                                    katastrální území Velké Kunětice                  

Město Vidnava                                  katastrální území Vidnava

Obec Vlčice                                       katastrální území Dolní Les

                                                           katastrální území Vlčice u Javorníka

                                                           katastrální území Vojtovice

Město Zlaté Hory                              katastrální území Dolní Údolí

                                                           katastrální území Horní Údolí

                                                           katastrální území Ondřejovice v Jeseníkách

                                                           katastrální území Revíz

                                                           katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách

Město Žulová                                    katastrální území Tomíkovice

                                                           katastrální území Žulová

Článek 2

  

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky
a požadavky může na základě písemného zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva a oprávněné zájmy mohou být dotčeny.

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(4) Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání bezplatně u zadavatele. Lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa, oznámí orgán státní správy lesů veřejnou vyhláškou.4)

Článek 4  

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách
a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.     

        ………………………. …….                                        …………..…………………..

               Ing. Adam Kalous                                                      Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová   

                        starosta                                                                                     místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce:

Svěšeno z úřední desky:

 ______________________________________________________________________________

1) § 25 odst. 1 lesního zákona

2) § 66 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příl. č. 2 zákona       č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

3) § 24 odst. 3 lesního zákona

4) § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování