Obecně závazná vyhláška 8/2007

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území města Jeseníku

Zastupitelstvo města Jeseník vydává na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění předpisů pozdějších, usnesením č. x ze dne 20.12.2007, tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volný pohyb psů.


§ 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1)    Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2)    Na veřejném prostranství musí být pes veden na vodítku.

§ 3
Prostory pro volný pohyb psů

(1) Pro volný pohyb psů se vymezují následující prostory 1) vyjma komunikací:

·       lokalita „Pod Čapkou“ (plochy podél cesty do Bukovic kolem „křížku“)

·       lokalita „Pod Zlatým chlumem“ (plochy podél cesty k Čertovým kamenům nad hřbitovem)

·       lokalita „Nad tratí“ (plochy napravo od Muzikantské stezky)

·       lokalita „Cesta k Peklu“ (plochy mezi ulicí Kalvodova a stavebninami)

·       lokalita „Pod Křížovým vrchem“ (louka jihovýchodně od budovy Karla Čapka 10/1147 v Jeseníku a plochy ve Smetanových sedech nad letním divadlem)

·       veřejná prostranství na plochách mimo současně zastavěné území obce v k.ú. Bukovice u Jeseníka, Seč u Jeseníka (plochy mimo komunikace).


§ 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2008.

................................................ ...................................................

Mgr. Petr Procházka MUDr. Jiří Staňa

starosta místostarosta

Vyvěšeno: 2.1.2008

Svěšeno: 21.1.2008

1) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího)