NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2001

o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí


Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 9.10.2001 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Článek 1

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto úsecích místních komunikací:
Místní komunikace Smetanovy sady (mimo trasu z ulice Josefa Hory k budově Okresního úřadu a mimo příjezd k nemovitosti č.pop. 339 z ulice Josefa Hory),
ulice Kaplického,
schody od nádraží ČD k mateřské školce na ulici Tyršova,
schody z ulice Havlíčkova na ulici Na Stráni,
ulice Rudná od č.pop. 385 po č.pop. 383.


Označení těchto úseků bude provedeno vlastníkem místních komunikací dopravním značením vždy před začátkem zimního období.


Úseky jsou vyznačeny na přiložených mapkách města.


Schůdnost a sjízdnost se nezajišťuje na výše uvedených úsecích místních komunikací a to v zimním období od 1.11. do 31.3.


Článek 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/97, o stanovení úseku místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Článek 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2001.