Nařízení města 2/2016

o opatřeních k ochraně lesa

Město Jeseník

Rada města Jeseník

NAŘÍZENÍ MĚSTA JESENÍKU č. 2/2016,

o opatřeních k ochraně lesa

Rada  města Jeseníku vydává,  v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích)
 a v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), usnesením č. 461 ze dne
14. 4. 2016, toto nařízení:

Článek 1

V celém správním obvodu obce s rozšířenou působností se ukládá:

(1) Podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona:

Dříví napadené kůrovci (dále též podkorní hmyz, lýkožrouti - zejména druhy lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší a další druhy lýkožroutů na smrku) zpracovat nebo odvézt z lesa ke zpracování nebo jinak účinně asanovat nejpozději do 30. dubna; v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 800 m nadmořské výšky, do 31. května běžného roku.

(2) Podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona:

Veškeré polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. března vytěžit, zpracovat a odvézt z lesa ke zpracování nebo asanovat nejpozději do 31. května; v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 800 m nadmořské výšky, do 30. června běžného roku.

(3) Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona:

Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu ke zpracování nebo lze takový stav důvodně očekávat, bezodkladně účinně asanovat veškeré kůrovcem napadené (popř. také pro kůrovce atraktivní) dříví, které zůstává na skládkách v lese.

(4) Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona:

Při kalamitním stavu lýkožroutů (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění) disponibilní kapacity přednostně soustředit na důsledné vyhledávání nově napadených stromů a jejich včasnou a účinnou asanaci. V oblastech, kde je zjištěn kalamitní stav lýkožroutů přitom lze odpovídajícím způsobem podle místní situace redukovat počty obranných opatření (stanovené podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění). K tomuto kroku přistupovat zejména
v lokalitách s významným výskytem stojících oslabených stromů. Omezení počtu obranných opatření z výše uvedeného důvodu oznámit příslušnému orgánu státní správy lesů (omezení, příp. i vyloučení obranných opatření je přitom účelné uplatňovat především v období tzv. letního rojení, při jarním rojení k tomuto kroku přistupovat jen v nejnutnějších případech).

(5) Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona:

Nemanipulovat s napadeným dřívím, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl stádia kukly a mladého brouka (reálná hrozba odpadávání kůry a šíření kůrovce při manipulaci a odvozu toto dříví). Toto dříví neodkladně chemicky asanovat postřikem nebo zabalením insekticidní sítí.

(6) Podle § 32 odst. 2 písm. d) lesního zákona:

Vést evidenci výskytu a pohybu kůrovcového dříví. Zjištění vyplývající z evidence výskytu
a pohybu kůrovcového dříví využívat také pro stanovení počtu obranných opatření pro další série (rojení) lýkožroutů v roce 2016 v lokalitách s nižší početností škůdců.

Při realizaci výše uvedených postupů nesmí dojít k porušení ustanovení platné lagislativy, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Článek 2

Asanace dříví

Za účinnou asanaci ve smyslu tohoto nařízení se považuje:

a) Odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu; v případě, že se pod kůrou již vyskytují kukly, světlí brouci popř. dospělí jedinci kůrovce, lze účinnou asanaci odkorněním provést pouze pomocí odkorňovací frézy – např. adaptér na motorovou pilu;

b) Chemickou asanaci postřikem; chemická asanace může být provedena vhodným schváleným přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa), vždy
s přimíchaným barvivem (pomocná látka v současné době pouze Scolycid), aby bylo možné provedení aplikace vizuálně zkontrolovat. Postřik musí být proveden po celém obvodu ležícího dříví (i zespodu - kmeny je nutné pootočit). O provedení postřiku na konkrétní skládce musí být vedena evidence minimálně v rozsahu: datum provedení aplikace, použitý přípravek a aplikovaná dávka. Postřik je účinný 6-8 týdnů, pokud je předmětné dříví po uplynutí této doby stále atraktivní pro vývoj kůrovců, je nutné postřik opakovat nebo skládku asanovat jiným způsobem.

c) Balení do insekticidních sítí (viz např. Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým. Zahradníková, M.; Zahradník, P., Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika, 7/2015);

d) Přímý odvoz ke zpracování, pokud v něm vývoj kůrovce nedosáhl stádia kukly a mladého brouka. V opačném případě, kdy hrozí při manipulaci a odvozu toto dříví odpadávání kůry
a disperze kůrovce, toto dříví neodkladně chemicky asanovat postřikem, popř. zabalením insekticidní sítí.

Pro úplnost je nutno upozornit na nezbytnost dodržování legislativně stanovených omezení vyplývajících z platné legislativy, např.  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále na zásady integrované ochrany rostlin (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, a vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin). Doporučení zohledňující tuto legislativu je možné nalézt v Metodické příručce integrované ochrany rostlin pro lesní porosty (Zahradník, P., ed., 2014, ISBN: 978-80-7458-057-4).

Článek 3

Důvody uložení opatření

Důvodem pro uložení opatření uvedených v Čl. 1. je mimořádná situace vzniklá v důsledku působení dlouhodobě trvajícího horka a sucha v roce 2015 a následné gradace podkorního hmyzu.

Výše uvedené bylo zaznamenáno na území, které je vymezeno v čl. 1.

V případě neuložení, resp. nesplnění v Čl. 1. uložených opatření hrozí poškození dalších lesních porostů, tedy poškození životního prostředí a vznik hospodářských škod, tedy vznik vážné újmy.
Z tohoto důvodu se účinnost tohoto nařízení stanovuje na den jeho vyhlášení v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o obcích.

Článek 4

Sankce

V případě porušení, resp. nedodržení povinností uložených tímto nařízením je možno uložit podle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) lesního zákona pokutu až do výše 100.000 Kč.

Článek 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, protože to vyžaduje naléhavý obecný zájem1)
a platnosti pozbývá dne 15.7.20162).

Článek 6  

Obecní úřady v uvedeném správním obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách
a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

        ………………………. …….                                           …………..…………………..

               Ing. Adam Kalous                                                      Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová   

                        starosta                                                                                     místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce:

Svěšeno z úřední desky:

 ______________________________________________________________________________

1) § 12 odst. 2 zákona o obcích

2) § 19 odst. 3 lesního zákona