Usnesení 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11. 09. 2018

4145.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018 - 208/2018, dle důvodové zprávy.

4146.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 209/2018 - RO 228/2018, kterou se příjmy zvyšují o 4 224 498,--Kč, výdaje se zvyšují o 6 642 168,53 Kč a financování se zvyšuje o 2 417 670,53 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 470 060 555,51 Kč, dle důvodové zprávy.

4147.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4148.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4149.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Karla Čapka Jeseník za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4150.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4151.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní škola Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4152.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní umělecká škola Jeseník za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4153.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Středisko volného času DUHA Jeseník za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4154.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Městská kulturní zařízení Jeseník za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4155.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Centrum sociálních služeb Jeseník za 1. pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4156.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 6. 2018 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

4157.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

4158.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Jeseník -  Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Základní škola Jeseník, příspěvková organizace;  Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník; Centrum sociálních služeb Jeseník, dle důvodové zprávy.

4159.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, dle důvodové zprávy.  

4160.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, dle důvodové zprávy.  

4161.

Rada města doporučuje předat budovu kaple k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jeseník, dle důvodové zprávy.

4162.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Přílohu k Zřizovací listině Městská kulturní zařízení Jeseník, dle důvodové zprávy.

4163.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Přílohu k Zřizovací listině Základní umělecká škola Jeseník, dle důvodové zprávy.

4164.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, dle důvodové zprávy.

4165.

Rada města jmenuje členy výběrové komise na pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Jeseníku, dle upravené důvodové zprávy.

4166.

Rada města jmenuje členy konkurzní komise na pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, dle upravené důvodové zprávy.

4167.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října s Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy.

4168.

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce serverovny města Jeseník“, dle důvodové zprávy.

4169.

Rada města schvaluje složení hodnotící komise veřejné zakázky „Rekonstrukce serverovny města Jeseník“, dle důvodové zprávy.             

4170.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0475/2018 ze dne 07.06.2018 na zhotovení stavby „Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle důvodové zprávy.

4171.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0340/2018 ze dne 25.04.2018 na zhotovení stavby „Obnova dešťové kanalizace Jeseník ul. Na Úbočí, Tyršova“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213 se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle důvodové zprávy.

4172.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o výsledku analýzy zadávání veřejných zakázek zIndex.

4173.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 68 m2 z pozemkové parcely č. 582/9 v k. ú. Jeseník, jako zahradu, paní M. F., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4174.

Rada města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 230 m2 z pozemkové parcely č. 1312/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako zahradu, dle důvodové zprávy.

4175.

Rada města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře cca 18 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, jako pozemek pod garáží, dle důvodové zprávy.

4176.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 180 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část o výměře 160 m2 jako zahradu a část o výměře 20 m2 jako pozemek pod garáží, dle důvodové zprávy.

4177.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 21 m2 z pozemkové parcely č. 673/35 a část pozemku o výměře 14 m2 z pozemkové parcely 673/17, obě v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady, dle důvodové zprávy.

4178.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout pozemkovou parcelu č. 1860/18 o výměře 496 m2 v k. ú. Jeseník, za účelem zahrady, dle důvodové zprávy.

4179.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 70 m2 z pozemkové parcely č. 504/1 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady, dle důvodové zprávy.

4180.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (MJ-SML/0573/2018), dle upravené důvodové zprávy.

4181.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o majetkovém narovnání z titulu mimořádného vydržení s panem P. Č., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4182.

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace mimo dobu možného umístění (01.04. - 31.10.) dle „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích“ tzn. uděluje výjimku pro zimní období (01.11. - 31.03.) za účelem umístění předzahrádky před kavárnou-barem „SHAKER - Martini α Coctail Bar“ v rozsahu záboru 4 x 5 m na chodníku na Masarykově náměstí u č. p. 157/1 pro žadatele: Pražskou realitní a investiční s.r.o. a to na dobu 01.11.2018 - 31.03.2019, dle upravené důvodové zprávy.

4183.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+kk (cca 27 m2) v nemovitosti č. p. 373/1 na ul. Průchodní v Jeseníku s panem P. H., Orlová Lutyně, bez jistiny, na dobu určitou do 31. 08. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 bodem 2. 1. a čl. 6 bodem 6. 4. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, termín k uzavření nájemní smlouvy je do 30 dnů ode dne uvolnění bytu předchozím nájemcem, dle důvodové zprávy.

4184.

Rada města schvaluje Pravidla pro výběr nájemců bytů městských bytů v Jeseníku, dle upravené důvodové zprávy.

4185.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 1313/71 o výměře 12 525 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka z důvodu podpory podnikání a zaměstnanosti, za níže uvedených podmínek a dle důvodové zprávy:

 

Podmínky prodeje pro MALÉ investory (do 49 nově vzniklých pracovních míst):

Pobídková kupní cena za prodej pozemků ve výši 50,-Kč / 1 m2 při splnění níže uvedených podmínek:

a) provozování podnikatelského záměru minimálně po dobu 2 let následujících po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b);

b) stavba (podnikatelský záměr) bude dokončena nejpozději do 3 let od nabytí vlastnického práva k prodávanému pozemku, přičemž dokončením výstavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu, je-li u dané stavby potřeba, a v ostatních případech vydání jiného zákonem stanoveného dokladu prokazujícího ukončení výstavby, za podmínky, že takto vydaný kolaudační souhlas nebo jiný doklad nabude v budoucnu právních účinků;

c) zájemce o koupi pozemku musí splnit všechny předpoklady pro poskytnutí veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise ES, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku.

d) předložení podrobného podnikatelského záměru; časového harmonogramu; počtu nově vzniklých pracovních míst a výše plánované investice.

II. Podmínky prodeje pro STŘEDNÍ investory (od 50 do 499 nově vzniklých pracovních míst):

Pobídková kupní cena za prodej pozemků ve výši 30,-Kč / 1 m2 při splnění níže uvedených podmínek:

a) provozování podnikatelského záměru minimálně po dobu 3 let následujících po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b);

b) stavba (podnikatelský záměr) bude dokončena nejpozději do 4 let od nabytí vlastnického práva k prodávanému pozemku, přičemž dokončením výstavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu, je-li u dané stavby potřeba, a v ostatních případech vydání jiného zákonem stanoveného dokladu prokazujícího ukončení výstavby, za podmínky, že takto vydaný kolaudační souhlas nebo jiný doklad nabude v budoucnu právních účinků;

c) zájemce o koupi pozemku musí splnit všechny předpoklady pro poskytnutí veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise ES, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku.

d) předložení podrobného podnikatelského záměru; časového harmonogramu; počtu nově vzniklých pracovních míst a výše plánované investice.

4186.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí a podepsat potvrzení o splnění závazku, dle důvodové zprávy.

4187.

Rada města bere na vědomí informace o veřejném projednání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

4188.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán na zlepšování kvality ovzduší ve městě Jeseník, dle důvodové zprávy.

4189.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění těchto usnesení zastupitelstva města, dle důvodové zprávy: 4/201, 6/363, 17/817, 17/819, 21/1038, 21/1039, 21/1040, 21/1041, 21/1042, 21/1043, 24/1088, 24/1089, 24/1090, 24/1091, 24/1092.

4190.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit tajemníkovi MěÚ sledovat plnění těchto usnesení zastupitelstva města, dle důvodové zprávy: 7/303, 9/539, 15/751, 22/1068, 22/1070, 24/1079.

4191.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vypustit ze sledování tato usnesení zastupitelstva města, dle důvodové zprávy: 7/304, 24/1096.

4192.

Rada města schvaluje návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 20. září 2018, dle upravené důvodové zprávy.

4193.

Rada města bere na vědomí počty žáků 5. a 9. ročníků ve školním roce 2018/2019 v okrese Jeseník, dle důvodové zprávy.

4194.

Rada města bere na vědomí způsob zpracování podnětů souvisejících s provozem Centra sociálních služeb Jeseník dle důvodové zprávy.

4195.

Rada města pověřuje ředitele Centra sociálních služeb Jeseník vypracováním zprávy o způsobu plnění podmínek usnesení Okresního soudu v Jeseníku č.j. 3 C 42/20418 -100 ze dne 20.8.2018 do 14.9.2018.

4196.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - kanceláří č. 310 a 310A o celkové výměře 48,60 m2  ve III. podlaží  budovy „IPOS“ Karla Čapka 1147/10, Jeseník  na dobu určitou do 31.07.2019  spolku ZAHRADA 2000 z.s.,  za účelem zřízení pracoviště „Digitalizace“, dle důvodové zprávy.

      Ing. Jana Konvičková, v. r.                 Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                      

                    starostka                                        1. místostarostka