Usnesení 152. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 22.10. 2018

4283.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 241/2018 - 252/2018, dle důvodové zprávy.

4284.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 3 k úvěrové  smlouvě  r.č. 99012752221, uzavřené mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s., dle důvodové zprávy.

4285.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0423/2018 ze dne 18.05.2018 na zhotovení stavby „Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina Tyršova ul. Jeseník“ se zhotovitelem René Švancara, IČO: 64999653, se sídlem na adrese Školní 51/14, 790 01 Jeseník, dle důvodové zprávy.

4286.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směrnici rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy.

4287.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0475/2018 ze dne 07.06.2018 na zhotovení stavby „Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle důvodové zprávy.

4288.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120065382, a to mezi ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,  405 02 Děčín  (jako provozovatelem distribuční soustavy) a městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako stavebníkem).

4289.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 21 konané dne 25.09.2018, dle důvodové zprávy.

4290.

Rada města souhlasí s přípravou podkladů pro vybudování okružní křižovatky, dle důvodové zprávy.

4291.

Rada města nesouhlasí s úpravou dopravního režimu v souladu se zákonem o provozu na komunikacích, dle důvodové zprávy.

4292.

Rada města nesouhlasí s vyhrazením 7 parkovacích míst pro potřeby objektu na ul. Lipovské č.p. 69, dle důvodové zprávy.

4293.

Rada města nesouhlasí se zařazením propojovacích krčků chodníku k bytovému domu na nám. Svobody č.p. 1048 - 1051 do plánu zimní údržby, dle důvodové zprávy.

4294.

Rada města schvaluje plán zimní údržby na období 2018 - 2019 s uvedenými změnami, dle důvodové zprávy.

4295.

Rada města bere na vědomí informace o realizaci stavby „Chodník na ul. Husova“ a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD o úpravě předmětu a ceny díla, dle důvodové zprávy.

4296.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu a přijmout dar v hodnotě 175 967,16 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

4297.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0649/2018 pro umístění a provozování stožárů a kabelového vedení ke stožárům světelné signalizace výjezdu hasičských vozidel z požární stanice hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1258/1, ve prospěch ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc - Povel, IČO: 70885940, dle důvodové zprávy.

4298.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0771/2018 pro umístění a provozování přípojky a zemního vedení kabelu NN k cenovému totemu, na pozemcích města p. č. 1296/1, p.č. 1065/8, p.č. 1067/13 a p.č. 1067/2, všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch MOL Česká republika s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 11000 Praha 1, IČO: 24729035, dle důvodové zprávy.

4299.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0841/2018, pro umístění a provozování přípojky plynárenského zařízení STL plynovodní přípojka, včetně jeho součástí a příslušenství, na pozemcích města p. č. 200 a p.č. 202, oba v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, dle důvodové zprávy.

4300.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Jeseník - trafostanice pro koupaliště a wellness, přívody rozvaděče“ mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., IČO: 646 10 063, Jeseník, dle důvodové zprávy.

4301.

Rada města revokuje usnesení č. 3886 ze svého zasedání dne 25. 05. 2018, kterým schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1027 ze dne 20. 09. 2011 se společností Retro Classic Cars s.r.o., Fučíkova 127/2, Jeseník, IČ 27859142, o zúžení předmětu nájmu na 3 m2, a to dohodou od 31. 07. 2018, dle důvodové zprávy.

4302.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1027 ze dne 20. 09. 2011 se společností Retro Classic Cars s.r.o., Fučíkova 127/2, Jeseník, IČ 27859142, o zúžení předmětu nájmu, sjednaného dodatkem č. 1, ke dni 31. 12. 2018, dle důvodové zprávy.

4303.

Rada města schvaluje snížení měsíčního nájemného u bytu č. 4 v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku, v termínu od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2019 ve výši 10 % za podmínek dle důvodové zprávy.

4304.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 4 m2 z pozemkové parcely č. 1296/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem umístění cenového totemu společnosti MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, na dobu určitou 12 let, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za cenu 7.200 Kč/rok.

4305.

Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění Smlouvy příkazní č. MJ-SML/0195/2016, provozovatel areálu letního koupaliště Jeseník, sezóna rok 2018, dle důvodové zprávy.

4306.

Rada města vydává na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č. 3/2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh

4307.

Rada města schvaluje postup nakládání s neupotřebitelným majetkem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník, dle důvodové zprávy

4308.

Rada města schvaluje realizaci projektu příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jeseník s názvem „Senioři bez hranic“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001713, dle důvodové zprávy

4309.

Rada města bere na vědomí Zápis z 26. zasedání Komise pro rozvoj města, dle důvodové zprávy.

4310.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - kancelář č. 307 o výměře 19,48 m2 v II. podlaží budovy "IPOS" na ulici Karla Čapka č.1147/10 a dvě parkovací místa s číslem 5 a 6 za budovou "IPOS" - na dobu neurčitou SÚIP - Oblastnímu Inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, IČ:75046962, dle důvodové zprávy.

4311.

Rada města schvaluje návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 1. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.

4312.

Rada města bere na vědomí výsledek kontroly výběrového řízení na veřejnou zakázku Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147 v rámci dílčího přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok 2018.