Usnesení 6. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 14.01.2019

172.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2019 - 16/2019.

173.

Rada města stanoví platový výměr ředitelce MKZ Jeseník BcA. Petře Fusové DiS s účinností od 1.1.2019.

174.

Rada města jmenuje členy konkurzní komise na pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník.

175.

Rada města projednala možnost vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvkové organizace a Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvkové organizace v souladu se školským zákonem v platném znění.

176.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje “Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“ na akci: „DDH Jeseník - zázemí pro děti a rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH“.

177.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 7.1.2019.

178.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“ se zhotovitelem společností Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO: 46580328, se sídlem na adrese Tovární 202/3, 790 01 Jeseník.

179.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise konaného dne 12.12.2018.

180.

Rada města schvaluje náplň činnosti a plán práce dopravní komise.

181.

Rada města bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 3.1.2019.

182.

Rada města schvaluje Plán činnosti komise pro bezpečné město na rok 2019.

183.

Rada města bere na vědomí rozbor nákladů města v oblasti péče o psy.

184.

Rada města stanoví platový výměr řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník z důvodu novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1.1.2019

185.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.  MJ-SML/0264/2015-1 ze dne 21.07.2015 na dodávku služeb „Zajištění vzdělávání pro pěstouny a poručníky, kteří mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s MěÚ Jeseník“, kterým se zkracuje termín ukončení závazkového vztahu z 21.07.2019 na 15.01.2019.

186.

Rada města uděluje výjimku ze zvýhodněného ceníku za pronájem sálu a předsálí Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti strojírenskému a stavebnímu pro uskutečnění akce „stužkovací ples“, která se bude konat dne 18.1.2019, v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu.

187.

Rada města uděluje výjimku ze zvýhodněného ceníku za pronájem sálu a předsálí Klubu přátel Hotelové školy Jeseník pro uskutečnění akce „stužkovací ples Hotelové školy V.Priessnitze a Obchodní akademie“, která se bude konat dne 15.2.2019, v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu.

188.

Rada města schvaluje pronájem parkovacího místa s číslem 1 za budovou IPOS (za cenu 1200,00 Kč/rok), na období od 1.1.2019 do 21.7.2019 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č. SMMJ/N04/2009), České správě sociálního zabezpečení , IČ:00006963, která je nájemcem kanceláří v budově IPOS.

189.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy MJ-SML/0031/2019 o poskytování komplexních služeb BOZP a PO s Mgr. Ing. Hanou Mikulínovou, IČ:00749478, se sídlem Jindřichov 34, 78823 Jindřichov.

190.

Rada města bere na vědomí zápis z 1. zasedání Komise pro rozvoj města.

191.

Rada města schvaluje podání žádosti na Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu "Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji" ve výši 34.500,-Kč na posílení provozu informačního centra v letních měsících v roce 2019.

192.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu infokiosků ve městě Jeseník.

193.

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu zastupiteli Ing. Tiboru Macíkovi do města Neuburg an der Donau v Německu ve dnech 25.-27.1.2019.

194.

Rada města vydává Dodatek č. 7 ke Směrnici rady města č. 8/2012 o pracovních cestách a cestovních náhradách, jehož předmětem je aktualizace přílohy č. 5 - stravné při tuzemských pracovních cestách.

195.

Rada města trvá na svém usnesení č. 116, přijatém dne 3.12.2018.

196.

Rada města trvá na svém usnesení č. 117, přijatém dne 3.12.2018.

197.

Rada města trvá na svém usnesení č. 118, přijatém dne 3.12.2018.

198.

Rada města trvá na svém usnesení č. 119, přijatém dne 3.12.2018.

199.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 100 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2019 sjednává rozsah údržby a správy majetku  - veřejné zeleně, místních komunikací, hřbitovů a veřejného osvětlení.

200.

Rada města nesouhlasí s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace mimo dobu možného umístění (01.04. - 31.10.) za účelem realizace vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce „Relokace pobočky ČS, a.s. , Revoluční 1053/6“ v rozsahu záboru 4,7 x 4,5 m na komunikaci ul. Revoluční a nám. Svobody pro žadatele: Pavel Balcárek stavby s.r.o., IČ: 29443784, a to na zimní období tj. do 31.03.2019.

201.

Rada města nesouhlasí s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace mimo dobu možného umístění (01.04. - 31.10.) za účelem realizace nájezdové rampy a opěrné stěny v rámci akce „Relokace pobočky ČS, a.s. , Revoluční 1053/6“ v rozsahu záboru 5,5 x 6 m na komunikaci ul. Revoluční a nám. Svobody pro žadatele: Fichna - Hudeczek, a.s., IČ: 27765857, a to na zimní období tj. do 31.03.2019.

202.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

-    Schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Romana Štencla, předsedy představenstva, Mgr. Ing. Hany Mikulínové, místopředsedy představenstva a Ing. Veroniky Peštukové.

-    Schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Mgr. Davida Raifa, předsedy dozorčí rady, Ing. Reginy Weiserové a Kamila Kavky.

203.

Rada města bere na vědomí zápis č. 1 z jednání bytové komise ze dne 10. 12. 2018

204.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 (cca 67 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, mezi městem Jeseník, IČO: 00302724 a paní Z. M., Jeseník, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku, na dobu určitou do 31. 12. 2019 bez jistiny, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy je do 28. 02. 2019.

205.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+0 (cca 22 m2) v nemovitosti č. p. 258/24 na ul. Tyršova v Jeseníku, mezi městem Jeseník, IČO: 00302724 a panem J. R., Zábřeh, s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 28. 02. 2019, na základě (čl. 9, bod 9. 3) Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku.

206.

Rada města schvaluje zařazení žadatelů do evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu s žadateli:

-    M. Š., Jeseník,

-    J. G., Jeseník,

-    A. Š. G., Velká Kraš,

-    D. A., Jeseník,

-    V. H., Jeseník.

207.

Rada města neschvaluje zařazení žadatelů do evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu s žadatelem:

-    T. K., Jeseník.

208.

Rada města schvaluje vyřazení žadatelů z evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu s žadatelem:

-    I. B., Jeseník.

209.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout 1 sloup veřejného osvětlení ev. č. 0126 na ulici Smetanova v Jeseníku v k.ú. Jeseník, za účelem umístění navigačního nosiče, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu pronájmu 3.600 Kč/rok (cena uvedena bez DPH) společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o., IČO 46711350.

210.

Rada města souhlasí s organizací dopravy na Masarykově náměstí v režimu jednosměrného provoz v dolní části náměstí s výjezdem na ul. Tyršovu, jak byl stanoven před zkušebním provozem.

211.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0034/2019, pro umístění a provozování stavby „Jeseník - Dukelská, p. č. 2105/26, přípojka NN", včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním přípojky NN na pozemku města p.č. 2508/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035.

212.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0035/2019, pro umístění přeložky NN v rámci stavby ,,Jeseník - Tylova, p.č. 2291/2, přeložka NN", včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním přípojky NN na pozemku města p.č. 2291/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035.

213.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0971/2018, pro umístění a provozování plynárenského zařízení stavby „REKO MS Jeseník, Jiráskova 7/799 - PE-LITEN“ v pozemcích města p.č. 2135/1 a 2434/4, oba v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemky související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567.

214.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0972/2018, pro umístění a provozování plynárenského zařízení stavby „REKO MS Jeseník, Purkyňova 2/1126 - LITEN“ na pozemku p.č. 2349/54 v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním plynárenského zařízení, ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567.

215.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. MJ-SML/0033/2019, pro podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Jeseník, Otakara Březiny, d. č. 904/138, NNk", včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vedení NN na pozemku města p.č. 2567 v k.ú. Jeseník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035.

216.

Rada města revokuje usnesení č. 42, přijaté na 2. zasedání rady města dne 19.11.2018.

217.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku o výměře 2 000 m2 z pozemkové parcely č. 1313/116 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako manipulační plochu, mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník, a.s., IČO: 646 10 063.

218.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře cca 200 m2 z pozemkové parcely č. 793/1 v k.ú. Jeseník, jako hrací a odpočinkovou plochu, pro návštěvníky restaurace a hotelu Křížového vrchu.